Geskiedenis

‘n Chronologiese oorsig van gebeure aan die Hoërskool Hopetown van die begin tot en met hede. Jy sal merk dat daar sekere data nie teenwoordig is nie. As u oor die korrekte data beskik, sal ons sodanige data verwelkom om hierdie geskiedenis aan te vul en/of te korrigeer.

Alhoewel van verskeie bronne gebruik gemaak is, is heelwat inligting ook verkry uit ‘n boek “Geskiedenis en Ontwikkeling van Hopetown” wat saamgestel is deur mnre. DJ Kritzinger (B.A., B.Com), JW Frylinck (B.A.) en Louw Pretorius, ‘n boer van Hopetown.

1854  Die kinders word deur Heer Gert Steenkamp geleer lees en skryf uit die Bybel, Psalm- en
Gesangeboek. Alles word hardop gelees.
Die  nederige begin van Hoërskool Hopetown.
1865 Die Onderwyswet maak voorsiening vir die indeling van Openbare skole in  klas I, II en III: en dat salarisse deur plaaslike skoolkommissies vasgestel en betaal word uit fondse wat plaaslik ingesamel word.
Sekere uitgawes word op ‘n £-vir-£ basis deur die Onderwysdepartement gesubsidieer.
1868 Die Afdelingsraad besluit om nie ‘n staatsondersteunde skool op Hopetown te stig nie.
Mnr. Andreas kry die reg om met sy skool voort te gaan. Kostes is gedek:
– uit skoolgeld,
– bydraes van die publiek, en
– bydraes deur die Afdelingsraad en die Munisipaliteit.
1871 Mnr. Chrisnal gee onderwys in Fleetstraat.
1878 Mnr. Berrange word skoolhoof.
18** Mnr. Morris word skoolhoof.
Mnr. Crots word skoolhoof. Hy bestee een uur per week aan Nederlands.
Voorheen was alles in Engels.
Mnr. Meyers word skoolhoof.
1898 n Nuwe skoolraad word verkies
Stel weer vir mnr. Stroebel vir ‘n driejaar termyn aan.
In Julie 1898 besluit skoolraad:
– Om die kindertuinsisteem in te voer.
– Dat mej. M de Jager haar privaatkindertuinklasse moet staak.
– Om kindertuinapparaat oor te neem.
– Om ‘n tweede assistant-onderwyser teen £60 aan te stel.
– Om die skoolsaal teen £1 vir ‘n funksie te verhuur.
– £2 moet gedeponeer word vir moontlike skade aan meubels.
– Dat die skoolhoof moet sorg dat die skool vir nie meer as 15/— per maand skoongemaak word nie.
– Om ‘n komitee uit die skoolraad te benoem, wat halfjaarliks ‘n verslag insake die vordering in die publieke skool, aan die skoolraad voorlê.
– In Augustus 1898 besluit die skoolraad dat mej. M de Jager afgedank word, aangesien sy weier om haar kindertuinklasse te staak.
– Om mej. Erasmus as tweede assistent aan te stel.
– Dat me. M de Jager ‘n klaskamer vir ‘n Sondagskoolklas kan gebruik.
– Dat mnr. Stroebel, die skoolhoof, verantwoordelik gehou word vir enige skade wat aan meubels gedoen word.1854 – 18
1901 n Nuwe skoolraad word gedurende Mei verkies.
Waarborg vir verkiesing was nou £10 i.p.v. £5.
Leerlingtal is 121.
Aantal leerkragte  3.
Daar word besluit om die skoolgebou in Kerkstraat aan die oorkant van Markplein teen £800 te verkoop.
Skoolraadsvergadering:  Oktober 1901
Mej. Van Schoor word as derde assistent aangestel.
Dr. Muir, die Superintendent van Onderwys, word gevra vir ‘n £-vir £-bydrae vir die skool se uitgawes.
Dr. Muir se toestemming tot ‘n lening van £1 500 vir die bou van die nuwe skool word aangekondig.
‘n Brief, waarin beswaar gemaak word teen die skoolhoof, mnr. PW de Villiers, word voorgelê. Mnr. De Villiers was nie ‘n Britse onderdaan nie, maar ‘n Vrystater. Die probleem was dat die Vrystaat in ‘n oorlog (Die Tweede Vryheidsoorlog 1899 – 1902) met Engeland betrokke was. Die skoolraad besluit om alles te probeer om vry­stelling vir die skoolhoof te kry, aangesien dit die naam van Hopetown se skool kan benadeel.
1902 Die Skoolraad se versoek slaag nie en mnr. De Villiers moet bedank.
Mnr. B Leipoldt word as hoof aangestel.  Hy word in Julie gevra om te bedank.
Mnr. Cochrane word aangestel as skoolhoof.
Mnr. Wright skenk £100 van die koopsom van die ou skoolgebou en vra die SGO om die lening vir die nuwe skool te  verhoog van £1500 na £2000.
1904 Mnr. Cochrane word gevra om te bedank.
Mnr. P W de Villiers is aangestel, maar kon nie dadelik kom nie.
Mnr. Lakey is in sy plek aangestel.
Mnr. Lakey is nog gedurende 1904 gevra om te bedank.
Mnr. A E Keet word in November 1904 aangestel as skoolhoof.
1905 Mnr. Keet koop ‘n skild vir sangkompetisies tussen die skole van Hopetown, Petrusville, en Philipstown.
Die nuwe skoolgebou in Fleetstraat tussen Greystraat en Crosstraat  word gebou deur Lord Barlow teen £2 718,19. Plaaslike stene word gebruik
Gedurende Julie word besluit dat die skoolhoof:
– £250 per jaar en
– ‘n woonhuis sal ontvang.
Volgens Akte 35, is op 18 Junie ‘n skoolkomitee van die publieke skool te Hopetown gekies om:
– minder belangrike sake van die skool te beheer en
– die Skoolraad se taak te verlig.
1906 Gedurende Januarie word die salarisse as volg vasgestel:
– Eerste assistent: £140 per jaar.
– Tweede assistent: £120 per jaar.
– Derde assistent: £72 per jaar.
‘n Ander huis wat moes dien as die skoolhoof se woning, word  in Fleetstraat aangekoop.
Gedurende September word besluit om:
– ‘n Kosskool te stig en
– n Vise-prinsipaal, mnr. P Horsefall, aan te stel.
1908 ‘n Wet wat bepaal dat munisipaliteite en afdelingsrade ‘n belasting op vaste eiendom kan hef om onderwysfondse in te samel, word aangeneem.
Mnr. Keet, die hoof, word gevra om te bedank.
Mnr. T H Anderson (BA) word as hoof aangestel.
Mnr. Anderson bedank om’n pos te Beaufort-Wes te aanvaar.
Mnr. Rosenou word as hoof aangestel.
1910 Sensus is gehou en vasgestel dat:
– 464 kinders tussen 6 – 15 jaar in die distrik op skool is.
– slegs 189 is op Hopetown op skool.
Die eerste kindertuinonderwyseres word aangestel
Die skoolgeld in die kindertuinafdeling is op 7/6 per jaar vasgestel.
Die salaris van die kindertuinonderwyseres was £120 en die Departement sou die helfte betaal.
Die skool te Hopetown was te klein en moes vergroot word.
1912 Die skool te Hopetown is nog te klein en in die volgende drie plekke word skoolgehou
– werklike skoolgebou.
– die gebou oorkant die skool in Fleetstraat.
– ou skoolgebou by die Markplein langs Kerkstraat.
Die Kerkraad gee aan die skoolraad ‘n stuk grond op die bult vir die bou van die nuwe skoolgebou.
1913 Die Hoërskool Hopetown kry ‘n nuwe skoolgebou:
– Die hoeksteenlegging het plaasgevind op 20 Augustus 1913.
– Die hoeksteenlegging word waargeneem deur die Superintendent van Onderwys, dr. Muir en die kontrakteur was Lyon en Falcon.
Mnr. J M Kernuisch word as skoolhoof aangestel.
1914 Die Hopetown A I skool begin met 214 leerlinge.
Op 20 April 1914 is die verpligte onderwys van st. 4 verhoog tot st. 6.
Mev. Van der Berg word aangestel as skoolskoonmaakster vir £65 per jaar.
Op 9 Junie 1914 besoek dr. Muir Hopetown:
– Hy sluit self die nuwe skool oop met ‘n silwer sleutel.
– Eerwaarde PJA de Villiers heet dr. Muir welkom.
Dr. Muir spreek die leerlinge en aanwesiges toe, laat die volkslied sing en gee aan die kinders ‘n vakansiedag. Dr. Muir stem toe dat die skoolraad ongesertifiseerde onderwyseresse tydelik kan aanstel.
Hy wys daarop dat Hopetown baie kwekelinge het en dat hulle in die distrik onderwys behoort te gee.
Die skoolgebou in Fleetstraat word vir £1250 verkoop.
Gedurende Augustus word ‘n gekleurde man as skoolopsigter vir £4 per aand aangestel.
Die skoolhoof se salaris te Hopetown word verhoog van £160 p/j  na  £175 p/j. Dit word deur Departement geweier.
Die eersteling, Petrus Badenhorst, het in 1914 matrikulasie-eindeksamen geslaag.
1915 Die skoolhoof te Hopetown A I se salaris word verhoog van £160 tot £175 Gedurende Julie word die tender van mnr. P G Wiid aanvaar vir die omheining van die skoolterrein.
10 Augustus 1915: Minister F S Malan besoek Hopetown:
– Hy keer die koop van ‘’n nuwe koshuis in Fleetstraat goed.
– Hy besoek die skool.
1915 In November ontmoet die skoolraad ds. Meiring en prof. Malherbe.
Hulle het Hopetown besoek met die doel om moedertaalonderwys te verduidelik.
1916 Gedurende Julie 1917 word mnr. Kerby as skoolhoof aangestel.
1919 Hopetown A I skool het teen die einde van 1919, 237 leerlinge in die skool gehad.
1920 Afrikaans word as voertaal by skole ingevoer.
Daar word besluit om vir Kaapland vanaf 1920 vry laerskoolonderwys in te voer. Weens die hoë koste is daar ‘n  paar jaar later besluit om gratis boeke af te skaf.
1922 Daar word besluit om die rang van die skool te Hopetown in 1922 te verhoog tot ‘n hoërskool, en om voorsienning te maak vir onderwys tot st. 10.
Mnr. Kerby word gevra om te bedank.
1923 Mnr. Petrus Badenhorst beloof ‘n beurs van £10 aan die leerling wat weer daarin slaag om sy matriek te slaag.
Hopetown word ‘n Hoërskool.
Mnr. P J Nel aanvaar sy pos as skoolhoof aan die Hoërskool Hopetown.
1924 VYF leerlinge slaag matriek.
Mathys du Toit, ds. MM du Toit se seun, en kry die beurs van £ 10, omdat hy die hoogste punte behaal het.
Die firma, Lilienfeld Gebroers, skenk ‘n bedrag van £100 aan die skoolraad.  ‘n Bedrag van £4 vir rente kan gebruik word vir die prys Engels en Rekeningkunde.
1927 Die platform van die Hoërskoolsaal word breër gemaak.
Die Hoërskool word te klein.
1928  Die  Arm-koshuis waarvan Mej. M. Pretorius die matrone was, is tot  die einde van 1928 in die geboue op die hoek van Fleetstraat en Markstraat en later in die gebou op die hoek van Fleetstraat en Greystraat, regoor die ou poskantoor gevestig.
1929 Dagbreek of Goeie Hoop Losieshuis
Dr. Cillie (Snr.) word deur ds. WJ Theron genooi om in Januarie  te neem. Sy openingsrede was na aanleiding van Joh. 15 vers 5;
Die losieshuis is in opdrag van die NG Kerk deur mnr. Marais  volgens ‘n plan van mnr. Sterling Low van die Paarl opgerig.
Mnr. en mev. NG Maritz was die eerste superintendent en matrone van die koshuis met 65 kosgangers.
1935 Mnr PJ NEL aanvaar sy pos as inspekteur.
‘n Gepensioeneerde Engelse oud-skoolhoof, mnr. Russel, neem vir 6 maande waar as skoolhoof.
Mnr. NG Maritz word gedurende Julie 1935 uit die sekondêre  personeel aangestel as skoolhoof. Hy beywer hom vir die invoer van Boekhou en Handelsrekene in die plek van Latyn.
1940 Boekhou en Handelsrekene word in die skool ingevoer.
‘n Vierde assistent vir die hoërskool word aan die skool toegestaan.
Snelskrif en Tikskrif word as keusevakke naas Wiskunde ingevoer.
Fisiologie en Gesondheidsleer word in die plek van Biologie ingevoer.
Op voorstel van die Hoërskool Hopetown word ‘n voetbal-unie gestig.
Die volgende skole het aangesluit:
– Douglas,
– Strydenburg en
– Griekwastad.
1941 Môrelig-koshuis
Aangesien daar voorsiening gemaak is vir kinders van vermoënde ouers, het die NG Kerkraad ook in 1941 ‘n koshuis, te wete Môrelig, vir betalende ouers op die bult gebou.
Die hoeksteen is deur mev. CC Kritzinger gelê.
Daar was reeds twee keer by Dagbreek en een keer by Môrelig aangebou. Daar was ruimte vir 150 kosgangers.
1945 Die Hoërskool Hopetown besluit om hul atletiekbyeenkoms ‘n jaarlikse funksie te maak, waartydens die leerlinge in drie spanne, elk met ‘n kleur, sal meeding om ‘n spanbeker.
Mnr. A.C. du Toit, destyds burgemeester van Hopetown, skenk die spanbeker.
1948 ‘n  Onder 100 lb-rugbykompetisie word ingestel.
Op voorstel van die Hoërskool Hopetown word Bo-Karoo-Tennisunie gestig, waarby die volgende skole ingeskakel het:
– Strydenburg,
– Petrusville,
– Philipstown,
– Britstown en
– Hopetown.
1950 Die Hoërskool Hopetown ding mee in die Bo-Karoo-Atletiek-Unie, wat  op voorstel van die Hoërskool Strydenburg in 1950 gestig is en waaraan die volgende skole deelneem:
– Strydenburg;
– Petrusville
– Philipstown,
– Vosburg
– Britstown, en
– Hopetown
Die Hoërskool Hopetown ding mee om die U.C.T.—skild te De Aar.
1951 Om die dogters in st. 9 en 10 te help, word Fisiologie en Gesondheidsleer as keusevakke teenoor Wiskunde gestel.
Die Hoërskool Hopetown behaal die prestasie om beide die twee skilde te verower toe hulle in beide kompetisies die hoogste punte  behaal het.
Gedurende November besluit die NG Kerkraad finaal om die twee  kerklike koshuise te amalgameer. Daar is beplan om vanaf die tweede kwartaal die dogters in Môrelig en die seun sin Dagbreek te huisves.
1935-1961 Die kadetafdeling presteer jaarliks op skietkompetisie
Die dogters presteer op die netbalveld en wen kompetisies, asook die wissel – netbalbeker.
1962 Mnr. A van Wyk volg mnr. NG Maritz op as skoolhoof.
1963 Die nuwe skool se 50-jarige bestaan word op luisterryke wyse gevier.
1967 ‘n Nuwe atletiekbaan word gebou. In notules word melding gemaak  van die ywer van mnre. Soon Jansen, Jannie Wiid, Okkie Vermeulen asook die afdelingsraad en ‘n sekere mnr. Sloan.
In hierdie tyd is ook die eerste skoolbus gekoop.
1970 Mnr. A van Wyk word aangestel as inspekteur vanaf die derde kwartaal.
Mnr. AH Potgieter volg mnr. A van Wyk op as skoolhoof.
1971 ‘n Skenking van R10 000 deur mnr. Fincham, maak dit vir die skool moontlik om ‘n pragtige pawiljoen, wat op 18 Febuarie 1972 ingewy is, op te rig.
Mnr. Lubbe, LUK., neem die inwyding van die nuwe pawiljoen waar.
1973 dr. JC Huebsch volg mnr. AH Potgieter vanaf die derde kwartaal op  as skoolhoof.
‘n Tweede klein bussie word aangekoop.
1975 In Januarie 1975 bedank Dr. JC Huebsch as skoolhoof en tree uit die  onderwys.
Mnr. FE Kriel, vise-hoof, neem waar as skoolhoof tot Oktober 1975.
Mnr. PE Marx word vanaf die vierde kwartaal aangestel as skoolhoof
As gevolg van groot getalle leerlinge, wat aan sport deelneem en na  byeenkomste vervoer moet word, word ‘n derde skoolbus aangekoop.
1976-1977 ‘n Gerieflike busskuur word opgerig uit fondse bygedra deur die ouers en personeel.
Die skool beskik oor ‘n wye vakkeuse en die leerlinge presteer op  akademiese en op sportgebied uitstekend.
Die sportgeriewe word verbeter en verfraai deur die ywer van die  terreinopsigter, mnr. Ellis.
Die sportkompleks vergelyk uitstekend met die bestes van groter  sentrums.
1978 Die eerste jaarblad in die skool se geskiedenis word uitgegee. Dit het  baie byval gevind en daar is besluit om dit jaarliks uit te gee.
1979 Die skoolkomitee besluit om ‘n luukse 80-sitplekbus vir die bedrag van  R34 000 aan te koop. Die ouers en personeel steun die gedagte heelhartig en daar word so ywerig gewerk, dat die voIle bedrag ingesamel word binne ‘n tydperk van veertien maande.
1980 Die Administrateur van Kaapland, Sy Edele dr. LAPA Munnik asook verskeie L.U.K.’s van Kaapland, besoek die skool en daar word besluit dat:
– ‘n nuwe skoolsaal,
– twee musiekkamers,
– ‘n spesiale klaskamer,
– ‘n wetenskapklaskamer
– ‘n kantoor vir die Departementshoof aangebou word.
1982 Die uitbreidings aan die skool is voltooi.
By die ingebruikneming van die nuwe skoolsaal, is ‘n pragtige  vleuelklavier deur die ouers aan die skool geskenk. Gedurende November kondig die hoof, mnr. Marx, aan dat hy weens gesondheidsredes met pensioen uit die onderwys gaan tree.
Die departementshoof, mnr. E.H. van den Berg, neem waar totdat die hoofpos permanent gevul word.
1983 Mnr. A Bestbier aanvaar diens vanaf April 1983.
1983.-1985 Geriewe — Oranjehof Koshuis: Die skoolhoof se vertoë aan die Hoof, Werkedepartement Kimberley, en die Hoof, Fisiese Geriewe, Departement van Onderwys, het aanleiding gegee tot die volgende:
– Twee besoeke deur die Hoof van Fisiese Geriewe, eers mnr. A.G.N. de Villiers en later sy opvolger, mnr. Van Niekerk.
– ‘n Nuwe warmwaterinstallasie van bykans R75 000.
– Vier tydelike wooneenhede wat elk 15 leerlinge kan huisves.
– Lugversorging ter waarde van R36 000 in die tydelike wooneenhede.
– Lugverkoeling ter waarde van R3 000 in die studiesaal.
– Twee televisiestelle vir die hoërskool- en laerskool – TV – lokale in die koshuis.
Skep ‘n bestuurspan.
In samewerking met die Onderwyssentrum te Kimberley, is vier Personeelontwikkelingseminare gereël Behoeftebepaling, Projekwerk, Oudio-Visuele Hulpmiddels, Differensiasie in die Primêre Afdeling.
Kwartaallikse ouer-besoek middae word ingestel.
Na aanleiding van die behoeftes aan onderwyshulpmiddels wat die personeel identifiseer het tydens een van bo­genoemde seminare, word die skoolkomitee versoek om dringend aandag te skenk aan die voorsiening van fondse vir die aankoop van slegs die basiese hulpmiddels ten einde onderwysers die geleentheid te gee om af te sien van die handboek as enigste hulpmiddel.
Projek Mediasentrum word in Mei 1984 geloods en die volgende word aangekoop uit die ingesamelde fondse:
– ‘n Fotokopieermasjien
– Twee stelle ensiklopedieë
– ‘n Aantal vaklektuur.
– ‘n 16 mm projektor vir die skoolsaal, en
– Video-toerusting.
Die biblioteek word behoorlik georden deur mevv. Koekemoer (‘n ouer) en M. Myburgh.
Akademiese erekleure word ingestel en toegeken.
Die prysuitdeling word hersien en nuwe voorskrifte vir die bepaling van pryswenners opgestel.
Senior Leerlingraad: Die vorm van die verkiesing word gewysig en die  leerlingraad word in portefeuljes herstruktureer.
Laerskool: Ten einde die senior leerling in die primêre afdeling te betrek by die normale kultuur-en sportbedrywig­hede op soortgelyke basis as aan ‘n ad hoc-laerskool, word die volgende ingestel:
– ‘n Junior Leerlingraad.
– ‘n Junior Debatsvereniging, Landsdiensvereniging en
– ‘n Laerskoolkoerant.
– Eie onderskeidende kleure vir die eerste rugbyspan.
Algemene administrasie: Ten einde die administrasie van die skool te vergemaklik, word die volgende bewerkstellig:
– Die aankoop en installeer van ‘n interkomstelsel.
– Die aankoop van ‘n elektroniese tikmasjien vir die sekretaresse se  kantoor.
– Die skep van ‘n liasseerstelsel.
Die hoof en personeel stel ‘n doelwitbegroting op.
Die Begaafde Kind-projek: Hierdie projek word in die primêre afdeling  geloods en uitstekende werk word verrig deur Mev. Z Marais (ko-ordineender) in samewerking met twee ouer t.w. Mev. A Victor en ds. R. Neveling. In 1984 eindig die laerskool P.O.S. -span derde in die Kaapland se P.O.S. -kompetisie.
Ten einde die SKS 5-status van die skool te verseker, word ‘n spesiale klas, met ingang 1 Oktober 1983, geskep.
Houtwerk SG (st. 8 tot 10) word as nuwe vak vanaf Januanie 1984 ingestel.
‘n Galery van oud-skoolhoofde word in die voorportaal van die saal aangebring.
‘n Nuwe busdiens word ingestel om leerlinge vanaf Petrusville en  Vanderkloof te vervoer.
Die skoolkomitee koop ‘n 26-sitplek Mercedes Benz-skoolbus aan tydens 1985.
6 Mei 1983. Die nuwe skoolsaal en herstelde skoolgebou word ingewy deur Mnr. W. Bouwer, L.U.K. (Onderwys).
1987 Die jaar begin met die volgende getal leerlinge:
– Hoërskool: 148
– Laenskool: 127
– Oranjehofkoshuis: 172
Die personeel begin die jaar met ‘n kursus in doelwitbeplanning. Doelwitte word dan ook vir elke faset van die skool­situasie vir die jaar gestel.
Skoolfonds bedra R 70 per huisgesinen koshuisgeld R 132 per kind per kwartaal.
‘n Baie geslaagde potjiekoskompetisie word gehou, 40 potjies neem deel en R3000 word vin die skool ingesamel.
Danksy ‘n pragtige bydrae van R4000 van Hopetown Kooperasie, kon die skool twee rekenaars vir die skool aankoop.
Verhoudinge: Gedurende die jaar word geslaagde afsonderlike gesellighede vir die pa’s en ma’s gehou.
Skoolkomitee: Mnre. Attie Badenhorst (van Strydenburg) en Willem Zwiegers word op die skoolkomitee in die plek van mev. Petro Vermeulen en mnr. Andries Yzelle gekoöpteer. Mnr. Harris Kaplan het ook bedank.
Koshuiskomitee: Mnr. Danie Brits word op die koshuiskomitee benoem.
Die st. 4 en 5 leerlinge besoek die Burgerstrandhuis, terwyl die st. 2 en 3 leerlinge Oudtshoorn vir ‘n buitelugopvoedingsprogram besoek.
Die st. 8-leerlinge besoek Johannesburg vir ‘n Ekonomiese Wetenskaptoer.
Twee laerskool rugbyspelers, Arthur Victor en Stephen Higgs, word vir die laerskool Cravenweekspan gekies.
Netbal:
Die eerste hoërskoolnetbalspan woon ‘n oefenkamp te Mosselbaai by. Twee speelsters, Karlien Engelbrecht en Luzanda Swanepoel word vir Griekwaland-Wes gekies. Die eerste vier hoërskoolnetbalspanne wen hulle onderskeie Conroy-ligas en vaar baie goed met die eindwedstryde.
Twee laerskool netbalspeelsters, Ané du Toit en Marike Visagie, word  gekies vir die Conroy-span.
Tennis: Vier tennisspelers word gekies vir Griekwaland-Wes.
Krieket:
Abri Badenhorst word vir Griekwaland-Wes 0/15 gekies.
Die Hoërskoolkrieketspan wen die Kimbenley Reserwe-liga.
Atletiek:
Luzanda Swanepoel wen ‘n SA titel by die SA Junior Kampioenskappe in gewigstoot.
Ere-kleure vir leerlinge in die laerskool word ingestel.
Musiekleerlinge neem deel aan kunswedstryde en musiekeksamens en vaar baie goed.
Slaagsyfer van die leerlinge in 1987:
– st. 10: 100%
– sub A tot st. 9:  97,5%
Oranjehofkoshuis word in sy geheel herstel en skoongemaak. Die koshuis kry ook ‘n kantelbraaier en lugreëling in die kombuis. Die kosgangens maak geld bymekaar en koop waaiers vir die eetsaal aan.
1989 Skool begin met leerlingetal van 268. Matriekklas van 32, die grootste in 20 jaar.
Orania se sluiting is finaal. Heelwat kinders verlaat die skool omdat baie ouers moet verhuis.
Gedurende die jaarlikse atletiekbyeenkoms word R 17 500 ingesamel.
Hopetown Koöperasie maak ‘n skenking van R 11 000 aan die skool.
OOV word ontbind en opgeneem in die kultuurkomitee wat ‘n subkomitee is van die skoolkomitee.
Rugby:
– Die eerste rugbyspan verower die Conroy beker met ‘n  oorwinning van 29 – 6 teen Richmond.
– André Vermeulen en André Myburgh word gekies vir die GW – Cravenweekspan
Netbal:  Die eerste vier netbalspanne van die skool wen die Conroy-  liga.
Atletiek:  Die skool lewer 4 GW kampioene op.
Tennis:  Abri Badenhorst word vir die GW- Tennisspan gekies.
Landsdiens:  Monica Brits en Roelof Burger word verkies om die  nasionale kamp in Desember by te woon.
Akademie: Slaagsyfers:
– St 10 – 96,3%   Gemiddelde A-simbole verower deur Kobus Vermeulen en Frans van Rensburg.
Skool sluit af met 260 leerlinge.
1990 Skool begin met 233 leerlinge.
Skool ontvang paneel besoek.
Rugby:
– o/15 wen Conroy liga
.- Abri Badenhorst haal die GW- Cravenweekspan en Gert van Wyk  GW- Projekspan.
Atletiek:  André Coetzee verwerf GW-kleure.
Tennis: Nini Pretorius word die no. 1 speler in GW- o/14 en Nicol Kriek speel in die GW- o/12 span.
Krieket: Abri Badenhorst behaal GW kleure.
Tweekamp:   Nini Pretorius dogters o/13; Lize Victor dogters o/15 en Arthur Torr seuns o/17 neem aan die SA Kampioenskappe deel.
Debat: Gretha Badenhorst en Anton du Toit neem aan die Junior Rapportryers se nasionale kompetisie deel en haal die halfeindronde.
Kadetorkes: wen die Kommandement Noord-Kaap kompetisie en Gawie Nel word aangewys as die beste tamboermajoor.
Hoof-Direkteur Onderwys, mnr, F.L. Knoetze besoek die skool.
Mnr. Coetzee verlaat Hopetown. Mnr D Wilke word as hoof benoem vanaf Januarie 1991.
1991 Mnr. D Wilke begin sy termyn as hoof by Hoërskool Hopetown.
‘n Rekenaarsentrum vind sy ontstaan onder leiding van mnr. Stander.
Om die dood 200 jaar gelede van Wolfgang Amadeus Mozart te herdenk word ‘n besondere Mozart-aand met smaak aangebied.
Rugby:
– Kobus Fourie en Jessie Bester word in die GW-Cravenweek span opgeneem. – Frans Pienaar word verkies as lid van die GW-B span  en Arthur Victor word opgeneem in die GW-Projekspan.
– Die eerste rugbyspan verower die Conroy beker deur Victoria Wes met 13-0 te klop in die finaal. Die span wen al 10 hulle wedstryde
Atletiek:  Kobus Fourie presteer as st. 9 leerling deur as lid van die GW-Span aan die SA Junior kampioenskappe deel te neem.
Tweekamp: 4 leerlinge, Arthur Victor (seuns o/17), Lize Victor  (dogters o/15), Jurgens Fourie (seuns o/15) en C.P. Mathewson (seuns  o/13) behaal die prestasie om GW by die SA Tweekamp kampioenskappe te PE te verteenwoordig.
Netbal: Die eerste en derde netbalspanne wen die Conroy liga in hulle onderskeie ligas.
Landloop: Lize Victor verower GW-Kleure.
Tennis: Germé van Niekerk speel puik tennis en verteenwoordig GW in die ouderdomsgroep o/14 as no. 4 speelster al was sy net in st. 5.
Atletiek: Elise Vermeulen (dogters o/7) presteer puik en behaal 2 goue medaljes op die GW byeenkoms in die 60 m en 80 m naellope. Germé van Niekerk verower ‘n goue medalje in die gewigstoot dogters o/13.
Toutrek word as sport begin onder leiding van mnr. Stander.
1992 Hierdie jaar staan bekend in die annale as die waterskeiding in Onderwys. Beide onderwysers en ouers sou diep deur die Model C skool beleid getref word. Meer verantwoordelikheid vir die ouer, meer werk met minder hand vir die onderwyser. Die breë gemeenskap sal moet saamwerk om te verseker dat standaarde gehandhaaf word.
Op 13 Maart word die rekenaarsentrum amptelik geopen met 15 rekenaars.
Mnr. Johan van der Walt (die voorsitter van die Beheerraad) dien vir die laaste jaar as voorsitter.
Heimah Kruger presteer deur om tot die derde ronde van die Akademie vir Wetenskap en Kuns deur te dring.
Beulah Blumenthal, hoofmeisie van 1991, word verkies tot mej.  Eerstejaar  en later tot tweede prinses van die Technikon van OVS.
Herbouings vind plaas om die kantore en personeelkamer na die voorkant (noordekant) van dieskool te verskuif.
Tennis: 3 leerders verwerf GW-Kleure: Talitha Fourie (o/18), Nini Pretorius ( o/16) en Germé van Niekerk (o/14).
Tweekamp: 6 leerlinge, Arthur Victor, Lize Victor, C.P. Mathewson, Henriëtte Mathweson, Francios Blumenthal en Nini Pretorius word vir die  GW-Tweekampspan gekies. Arthur Victor was die kaptein van die span na SA’s.
Atletiek:
– GW-kleure word verwerf deur, Kobus Fourie (110 m hekkies) Kenneth Sprout (spiesgooi).
– Die atleetjie, Elise Vermeulen, steel die harte van toeskouers toe sy die tweede agtereenvolgende jaar goue medaljes in die 60 m sowel as die 80 m tydens die GW- Laerskole byeenkoms verower. Sy het deur die loop van die jaar haarself onderskei as ‘n atleet wat nog besondere prestasies in die toekoms sal  behaal.
– Majorie Neumayer behaal ‘n goue medalje in die gewigstoot  vir dogters o/14.
Ané du Toit presteer in netbal en word vir die GW-span gekies om aan die SA-netbal toernooi deel te neem.
Die eerste netbalspan verower weer die Conroybeker.
22/23 Mei 1992 – 5 leerders neem deel aan die SA- Amateur Ruiterkuns-byeenkoms in Graaff-Reinet. Vier verwerf GW-kleure:
Theuns en Wouter Schutte, C.P. en Herriette Mathewson.
Krieket: In die laaste wedstryd van die seisoen behaal Hoërskool Hopetwon  ‘n belangrike oorwinning van 10 lopies oor Boys High.
Toutrek: tydens die SA-Kampioenskappe in George behaal die 480 kg- span ‘n 6de plek.
Landloop: die elfjarige Nicolette van der Merwe vaar uitstekend en word in die o/13 landloopspan van GW opgeneem, voorwaar ‘n puik prestasie.
Rugby: Die eerste span wen ook vir die tweede agterenvolgende jaar die Conroy ligabeker deur Victoria-Wes met 33-6 te verslaan
Matriekuitslae 1992:
– Die groep laat die rekords spat deur gemiddelde A-simbole deur Retief Neveling (6 onderskeidings) en Arthur Victor.
– Die groep behaal ‘n 100% slaagsyfer en geeneen van die kandidate druip ‘n enkele vak nie. Retief en Michelle Pretorius is die eerste leerders in die skool wat gemiddelde A-simbole vir Engels behaal.
– Daar was in totaal 17 vak A’s gewees. ‘n Prestasie wat baie moeilik verbeter sal kan word.
1993 In September neem die skool koor aan die Internasionale Roodepoortse Eistedffod deel en behaal ‘n brons sertifikaat.
Lize Victor word as hoofmeisie gekies wat haar veelsydigheid onderstreep. Sy het op die vele terreine uitgeblink:
– Byna was sy een van die top 10 matrieknooi finaliste.
– Sy behaal akademiese erekleure vanaf st. 3 tot in matriek.
– GW- kleure: Tweekamp 1990-1992, Landloop 1991 en Atletiek in 1992.
– Haar hele loopbaan is deurtrek met puik musiekprestasies:
Reeds in sub. A het sy al aan kunswedstryde deelgeneem, teen St .4 slaag sy al Gr 5 praktiese en teoretiese Unisa eksamens elke keer met lof en word sy ook in st. 3 op Unisa se ererol vir uitblinkers geplaas. In st. 6 behaal sy 3 A’s tydens die Vrystaatse kunsfees. Sy word aangewys as algehele wenner van die Kaaplandse Onderwyspryswennerskonsert. Haar matriekjaar is egter die hoogtepunt van haar musiekloopbaan op skool. Sy woon klasse by mnr. D Cilliers aan die UOVS. Sy slaag die Unisa gr.8 (finale) eksamen met lof. Gedurende die Junievakansie woon sy ‘n musiekskool by en ontvang meesterklasse by prof. J. Stanford van die Universiteit van Pretoria. Daar word sy gekies om in die finale konsert te speel. Later die jaar word sy genooi om vir die Unisa Musiekbeurskompetiese te speel. Slegs 17 deelnemers van oor die hele land was genooi. Die deelnemers was genooi vanuit st. 9 leeders tot finale jaar B. MUS –studente.
Mnr en me Koen verlaat Hopetown – bevordering na Hoërskool Vaal-harts.
Wiskunde Olimpiade: Heimah Kruger haal derde ronde van Akademie vir Wetenskap en Kuns. Sy was die enigste leerder in die Noord-Kaap wat dit kon regkry.
Arno Neveling dring deur tot die finale ronde (slegs 51 kandidate) van die landwye Geskiedenis Olimpiade. Ook hy was die enigste kandidaat uit die Noord-Kaap.
Atletiek: Elise Vermeulen en James Thomas word in die GW- Atletiekspan opgenem.
Tweekamp: Nicolette van der Merwe, Magna van den Berg en Okkie Vermeulen word vir GW gekies om aan die SA-Tweekamp kampioenskappe in Kaapstad deel te neem. Nicolette behaal ‘n goue medalje terwyl Magna en Okkie beide vierde plekke behaal.
Tennis: Germé van Niekerk en Talitha Fourie behaal weer eens GW-kleure en neem deel aan die SA-skole week vir tennis in Pretoria.
Netbal: Die tweede span wen die Conroy Ligabeker.
Rugby beleef ‘n laagtepunt na die twee goeie jare.
Matriek uitslae (19 kandidate): 100% slaagsyfer met Lize Victor wat ‘n gemiddelde A-simbool verwerf. Geen vak druippunt nie en die laagste gemiddelde vir‘n vak was 60%. Daar was 27 vak A’s en 25 vak B’s.
1994 Die jaar was gekenmerk deur die puik produksie van “Joseph and the Amaizing Technicolor Dreamcoat”. Hierdie produksie het groot lof vir die skool toegeswaai.
Die Ondersteuners klub, Klub 33 word gestig.
Atletiek: Nicolette van der Merwe verteenwoordig weer eens vir GW.
Rugby: Awie Badenhorst word in die o/13 GW-Ontwikkelings span opgeneem.
Tennis: Germé van Niekerk verteenwoordig weer eens die GW-tennis span by die SA-Skole tennisweek.
Tweekamp: GW-kleure word verwerf deur Helena van der Merwe, Magna van den Berg, Okkie Vermeulen en Sanja Schutte.
Toutrek: Die 480 kg-span verower GW-kleure en behaal ‘n 4de plek op SA’s.
Rugby: Ighard Zwiegers word opgeneem in die GW-Cravenweek span.
Matriekuitslae: (19 leerlinge)  100% slaagsyfer.
1995 Die nuwe onthaalarea word ontwikkel deur Klub 33 tussen die skoolgebou en die saal.
Die jaar 1995 plaas Onderwys as gebruiksfenomeen binne demokrasie. Die demokratisering van die Onderwys fenomeen het ten doel die vestiging van ‘n demokratiese lewenswyse by die kind. Veranderinge sou die lig sien in die demokratiese samestelling van die Skoolbeheer-liggaam. Tot hierdie liggaam sou ouers, personeel (akademies en andersinds) en leerders verkies word.
F.A. Venter besoek die skool aan die begin van die vierde kwartaal. Hierdie oudskolier van die skool lewer ‘n inspirerende toespraak en oorhandig ‘n eksemplaar van sy boek “Die dag toe ek my naam vergeet het”.
Die hoof, mnr. Wilke lewer met sy “fantablik” ‘n ware demonstrasie hoe ‘n ongeluk plaasvind. Die egtheid van die demonstrasie het sy waardigheid onderstreep, dog die koste beloop R 1800.
Trompoppies wat in 1994 begin is, vorder goed onder die leiding van mej D de Bruyn.
Tweekamp: Nicolette van der Merwe en Okkie Vermeulen verwerf weer eens GW-kleure.
Swem: Henriette Mathewson verteenwoordig GW by die SA-kampioenskappe in Oos-London. Germé van Niekerk vertrek op ‘n toer saam met 31 ander tennisspelers van SA na Amerika waar die bekende Nick Bolletieri hulle afrig. Sy het weer eens GW-kleure verwerf.
Atletiek: GW-kleure vir Talitha Janse van Rensburg, Arno van Niekerk, Germé van Niekerk en  Elise Vermeulen.
Toutrek: Die 480 kg span behaal GW-kleure.
Rugby: Clayton Torr verteenwoordig GW o/13 op die Cravenweek vir Laerskole. Louis Vermeulen word gekies vir die o/17 GW-Ontwikkelingspan,  Danie Scholtz vir die o/13 GW-B span.
Skiet:  Jossie van der Walt behaal GW-kleure in Diensskiet.
Landloop:  Gysbert Niesing, Nicolette van der Merwe, Magna van den Berg, Chrisli van den Berg, Abré Wiid, Jannie Niesing en Jasper Niesing ontvang GW-kleure en neem deel aan die SA-Kampioenskappe In Potchefstroom.
1996 Elise Vermeuelen word gekies vir die SA-Skole Atletiekspan wat in Perth, Australië deelneem aan die ………. Haar insluiting in die span vir die 100 m was beslis ‘n loopbaan hoogtepunt.
1996 is ook die begin van die jaarlikse interskole teen Colesberg.
Die eerste rugbyspan wen sy wedstryd op Colesberg met 17-12.
Munnik en Johan Botha se sangloopbaan ontwikkel vinnig. Hulle lewer optredes en word aanbeveel om aan Crescendo 1997 deel te neem.
“Noot vir Noot” met Johan Stemmet besoek Hopetown. Johan Botha wen die aand se kompetiesie.
Mnr. Wilke word aangestel as Kringinspekteur vanaf 1 Augustus 1996.
Mnr. A. Wiid neem as skoolhoof waar.
Atletiek:  GW-Kleure word verwerf deur: Gerhard Diedericks, Elise Vermeulen, Jossie van der Walt, Germé van Niekerk, Nicolette van der Merwe, en Talitha Janse van Rensburg. Magna van den Berg word vir die Ontwikkelingsspan gekies.
Toutrek: Die 480 kg span verteenwoordig GW by SA’s en verower ‘n bronsmedalje.
Swem: Henriette Mathewson behaal GW-Kleure.
Tweekamp:  Nicolette van der Merwe, Henriette Mathewson, Magna van den Berg, Beyers Dames en Chrisli van den Berg behaal GW-kleure en neem deel aan die SA-kampioenskappe in Kroonstad.
Rugby:  Okkie Vermeulen behaal GW-kleure (o/13) en neem deel aan die Laerskool Cravenweek.
Tennis: Germé van Niekerk en Chrisli van den Berg verwerf GW-kleure.
Landloop: Die volgende leerlinge word vir GW gekies: Chrisli van den Berg, Jannie Niesing, Magna van den Berg en Nicolette van der Merwe. Jasper Niesing, Abré Wiid en Danie Scholtz word vir die GW-B span gekies terwyl Engela en Gysbert Niesing vir die uitnodigingspan gekies is. Charlene van den Berg verteenwoordig GWop interprovinsiale vlak
1997 Skeinat Olimpiade: Daleen Visser eindig eerste in die Chemie afdeling en Gysbert Niesing tweede in die Algemene afdeling in die Noord-Kaap.
Wiskunde Olimpiade: Willie Serfontein dring deur na die finale ronde van 100 leerders uit 31 000 in die land.
Elise Vermeulen word aangewys as een van die USSASA se junior sportsterre.
Interskole teen Colesberg: Die eerste netbalspan speel gelykop terwyl die eerste rugbyspan wen met 17-13.
Toutrek: Beide die 480 kg en 440 kg spanne verwerf GW-Kleure.
Atletiek: Elise Vermeulen GW-Kleure en Magna van den Berg verteenwoordig USSASA.
Swem: Henriette Mathewson verteenwoordig GW.
Tweekamp: GW-Kleure verwerf deur: Charlene van den Berg, Tammy Crawford, Rosan van Wyngaardt, PJ Vermeulen, Marnus Dames, Chrisli van den Berg, Beyers Dames, Magna van den Berg, Danie Scholtz, Clayton Torr, Nicoltte van der Merwe, Henriette Mathewson, Melt Brits, Johan Pieters,en Gysbert Niesing.
Landloop: GW-Kleure vir Rosan van Wyngaardt, Engela Niesing, Tammy Craford, Charlene van den Berg, Marnus Dames, Jasper Niesing, Chrisli van den Berg, Danie Scholtz, Magna van den Berg, Nicolette van der Merwe, Nettie Niesing en Gysbert Niesing. Nicolette en Nettie word ook vir USSASA gekies.
Saalperd: GW-kleure vir Pierre Osborne, Wouter Schutte en Sanja Schutte.
1998 Hierdie jaar bring in besonder hulde aan F.A. Venter ‘n oudskolier, gebore op 17/11/1916. Aan die Hoërskool Hopetown waar hy matrikuleer deur tweede in die uniale Taaleksamen in die Unie te eindig en vierde in die Geskiedeniseksamen. Reeds op skool het hierdie legende al gepoog om ‘n boek te skryf. Na aanleiding van Uit Oerwoud en Vlakte skryf hy ‘n boek met karakters,  akkedisse, meerkatte, skilpaaie ens. Hy kon nie ‘n uitgewer kry nie, maar die Landbou Weekblad plaas die verhaal en betaal hom een pond sewentien sjielings. Hierna sou hy baie materiaal skryf vir die Afrikaanse letterkunde.
Balletskool-Uysie Kirsten bied aan leerders van die skool geleentheid om hulle op die gebied van die kunste te bekwaam.
Balie Swart (bekende Springbok rugbyspeler)besoek die skool ‘n week voor interskole as motivering.
Atletiek: Elise Vermeulen en Gerhard Diedericks verteenwoordig GW by die USSASA-Nasionale byeenkoms in Port Elizabeth.
Nicolette van der Merwe, Talitha Janse van Rensburg en Magna van den Berg verteenwoordig GW by Interprovinsiale byeenkomste. Tydens die jaarlikse Interskole teen Colesberg wen die eerste netbal- span met 23-18 en die eerste rugbyspan wen met ‘n telling van 20-13.
Tweekamp: Melt Brits en Magna van den Berg verwerf GW-kleure en verteenwoordig GW by SA’s. Ander atlete neem ook deel vir GW aan Interprovinsiale byeenkomste: Christelle van Wyngaardt, Rosan van Wyngaardt, Tammy Crawford, Marnus Dames, Beyers Dames, Nicolette van der Merwe, Melt Brits, Magna van den Berg, Chrisli van den Berg, Henriette Mathewson en Charlene van den Berg.
Rugby: Johan van de Venter word vir die GW-Laerskole Cravenweek span gekies.
Netbal: Die vierde netbalspan wen die Conroy ligabeker
Krieket: PJ Vermeulen (o/11) en Okkie Vermeulen (o/15) word vir die GW-plattelandse span gekies en neem deel aan die SA-plattelandse Week.
1999 Die produksie Disney Droom is ‘n groot sukses en het stampvol sale opgelewer.
Die eerste Interskole Boere-oorlog vasvra word deur Hoërskool Hopetown gewen.
Die rekenaarsentrum word opgegradeer, deur die bestaande rekenaars op te gradeer tot Pentium II en ‘n verdere 15 rekenaars word tot die stelsel toegevoeg binne ‘n netwerk. Internet word ook nou voorsien.
Die skool word opgeknap teen ‘n bedrag van R 100 000.
Rekenaartik word as volwaardige vak aangebied.
Me. A. Dames (‘n personeellid) neem vir GW-landloop (seniors) deel aan Interprovinsiale byeenkomste.
Mnr. A. Wiid bedank die Onderwys en verlaat diens teen die einde van September 1999. Mnr. Wiid was vir 21 jaar en 6 maande verbonde aan Hoërskool Hopetown.
Oktober 1999 mnr. MC Smit word benoem en aanvaar diens as skoolhoof.
In die landwye Johannesburg aandelebeurs kompetisie eindig die gr. 11 groep “Blue Chips Express” 5de uit die 683 spanne.
Netbal: Eilse Vermeulen (o/15) en Elschen Kluge (o/16) verwerf GW- Kleure en verteenwoordig GW.
Rugby: GW-Kleure vir Micheal Wooberg, Ziegfried Kotze en Maruis Barnard.  PJ Vermeulen speel vir GW-laerskool Cravenweek span.
Atletiek: GW-kleure word deur Nicolette van der Merwe verwerf.
Saalperd: Sanja Schute en Pierre Osborne behaal GW-kleure.
Moderne Tweekamp: GW-Kleure word verwerf deur: Magna van den Berg, Nicolette van der Merwe, Melt Brits, Chrisli van den Berg en Henriette Mathewson.
Tennis: Magna van den Berg, Chrisli van den Berg en Charlene van den Berg verwerf GW- kleure.
Toutrek: 600 kg behaal ‘n goue medalje en die 560 kg ‘n silwer medalje by SA’s.
Rolbal: Stephan Janse van Rensburg verteenwoordig GW.
Landloop: ASA deelname vir Nettie Niesing, Engela Niesing en Nicolette van der Merwe.
Krieket: Waltie Vermeulen, Janus Henning, PJ Vermeulen en Pieter Myburg speel vir GW-platteland.
Interskole: Beide die eerste netbal en Rugby spanne wen hulle wedstryde teen Colesberg.
Matriek uitslae: 100% slaagsyfer, eindig 19de in Noord-Kaap.
2000 Die matrieks van 1990 hou ‘n suksesvolle reunie op 23 September
Reis en Toerisme word as keusevak tot die kurrikulum toegevoeg.
Houtwerk faseer as vak uit.
In die landwye Johannesburg aandelebeurs kompetisie eindig die gr. 11 groep “Blue Chip” 15de uit die 619 spanne.
Die nuwe rekenaarsentrum word amptelik in gebruik geneem.
‘n Nuwe Dissiplinêre kode word goedgekeur vir leerders.
Kurrikulim 2005 met UGO word ingefaseer.
Interskole op Colesberg word deur Hopetown oorheers.
Rugby: PJ Vermeulen haal weer eens die o/13 Cravenwwek span. Paul Nel speel vir GW o/16.
Muurbal: Davy van den Berg verwerf GW-kleure.
Krieket: Pieter Myburg speel vir GW terwyl Gerrit Myburg GW-platteland verteenwoordig.
Atletiek: Elise Vermeulen verwerf GW-kleure.
Tennis: GW-kleure vir: Cecile Murray, Waltie Vermeulen, AC du Toit, Chrisli van den Berg en Emmari Jansen van Rensburg.
Gimnastiek: Louise du Toit verwerf GW-kleure.
Netbal: Elise Vermeulen en Emmari Jansen van Rensburg speel vir GW.
Toutrek: 560 kg span verwerf GW-kleure
Ballet: Suzanne du Toit en Rozan Kotze verwef kleure in die aktiwiteit.
Saalperd: Pierrre Osborne  en Sanja Schutte behaal GW-kleure.
Rolbal: GW-kleure vir Stephan Janse van Rensburg.
Tweekamp: Chrisli van den Berg en Magna van den Berg neem deel vir GW aan SA’s.
Eerste netbal span wen die Conroy-liga beker.
Graad 12 uitslae 2000: 100% slaagsyfer, geen vak druipeling nie. Die Hoërskool Hopetown word benoem as die top Akademiese skool in die Noord-Kaap. Hierdie is ‘n skitterend prestasie vir enige skool in die land. Noord-Kaap is akademies die top provinsie in SA. Magna van den Berg, Nelia Fourie en Melissa van Niekerk behaal gemiddelde A- simbole. Die 23 matrieks het 33 vak-A’s, 27 vak-B’s en 38-vakC’s behaal. Alle vakgemiddeldes is bo die provinsiale mediaan.
2001 Perde-boeresportdag word deur leerlingraad aangebied.
Die produksie Hansie en Grietjie behaal besondere sukses.
Interskole: Colesberg onttrek hom aan die jaarlikse Interskole.
Nuwe bande word gesmee met President Steyn in Bloemfontein vir Interskole in die toekoms. Beide die eerste netbal en rugby-spanne kry swaar teen die sterker opposisie. Die uitdaging is nou daar vir volgende jaar.
Die ATKV lewer ‘n besondere leierskaps ontwikkelings kursus vir ons nuwe leiers vir 2002.
Die NG Maritz studiefonds wat deur die matrieks van 1949 gestig is word bekend gestel.
Daar word deur die personeel begin met die beplanning van ‘n oud-skolierebond vir die skool.
Die daarstelling van die ELITE toekenning vir besondere prestasie gelewer deur ‘n skolier of oud-skolier word vir eerste keer toegeken.Drie toekennings word gemaak en wel aan: Nicolette van der Merwe (Biathle, SA Kleure), Elise Vermeulen (Atletiek, SA-kleure) en Pierre Osborne (Ruiterkuns, SA-Kleure).
Toutrek: Die 600 kg span behaal  ‘n silwer medalje op SA’s.
Louise du Toit en Thomas de Wet verteenwoordig GW op Provinsiale byeenkoms in Pretoria in Gimnastiek.
Rolbal: Stephan Janse van Rensburg word weer eens gekies vir die  o/25 GW-span om aan SA’s deel te neem.
Moderne Tweekamp: Chrisli van den Berg verwerf GW-Kleure.
Krieket: Beide die o/13 en o/19 spanne wen die Conroy Liga.
Matriek uitslae:  100% slaagsyfer vir die 11 jaar agtereenvolgend.
Minette de Smit en Okkie Vermeulen behaal gemiddelde A-simbole, terwyl Minette ook 6 vak onderskeidings behaal. Die skool behaal ‘n plek onder die top 8 Akademiese skole in die Noord-Kaap. Die groep van 23 leerders behaal 20 Vak-A’s, 22 Vak-B’s en 30-Vak-C’s. Alle gemiddeldes is bo die provinsiale mediaan van die Noord-Kaap provinsie wat die top akademiese provinsie in die land is.
2002 Personeelkonsert, Dis hoe dit is, prikkel die lagspiere vir baie lank daarna.
Atletiekbaan oppervlakte oorgedoen met behulp van Joël en Karin le Roux en munisipaliteit.
‘n Pos vir rugby-afrigter word deur die o/19-ouers geskep. Niel Theart word aangestel.
Gimnastiek: GW-kleure – Naomi de Wet en Jean-André du Toit.Ru-El de Wet, Thomas de Wet en Louise du Toit verteenwoordig GW op SA’s.
Louise du Toit verower ‘n brons medalje en ‘n algehele 6de plek op die SA’s.
Tweekamp: Chrisli van den Berg en Charlene van den Berg – GW-kleure, neem deel aan die SA’s waar Chrisli GW-kaptein is.
Netbal: Chrisna Venter – GW-kleure.
Tweede span wenner van Conroy-liga.
Uitvoerende Kunste: Me Ina Heydenrych en Rozan Kotze neem in Rustenburg deel aan Interprovinsiale kompetisie in die drama afdeling en word in die SA-span opgeneem om later in Los Angeles die land te verteenwoordig.
Rugby: Charlie Low – o/13 GW-kleure neem deel aan Cravenweek.
Paul Nel – o/18 GW-kleure – neem deel aan die Akademie toernooi.
Tweekamp: Charlene van den Berg – GW-kleure, maar neem nie deel aan die SA’s nie.
o/15 GW-finaal teen Kathu.
Interskole: Rugby Eerste span wen.
Toutrek: 600kg – Silwer by SA’s.
Krieket: o/13 en o/15 wenners van Conroy Liga. o/19 Wenner van B-afdeling Kimberly-liga. GW-Platteland – AC du Toit, Stephan J van Rensburg, Pieter Myburgh en Gerrit Myburgh. Pieter en Gerrit het ook die GW-span verteenwoordig.
Kombuisgeriewe word verbeter; fasiliteit kan nou uitverhuur word.
Graad 12 uitslae: 25 leerders skryf die eksamen. Vir die 12de jaar ononderbroke behaal die skool ‘n 100% slaagsyfer. Hulle presteer puik en word Hoërskool Hopetown die enigste skool om vir ‘n 2de keer die top akademiese skool in die Noord-Kaap benoem te word. ‘n Prestasiewat ons ook in 2000 behaal het. Vier leerders behaal gemiddelde A-simbole: Karel Diedericks, Rozan Kotze, Chrisli van den Berg en Anneke van Onselen, 9 behaal gemiddelde B-simbole, 4 gemiddelde C-simbole en 8 gemiddelde D-simbole. Die vakslaagpersentasie was ‘n puik 99,3%.
2003 Projek om sportfasiliteite op te gradeer – koste beloop R446 424 – finale afhandeling is 25 Mei:
Projek gehels: Bou van 1 nuwe tennis/netbalbaan, herseël oppervlak van 4 tennisbane, nasien van omheinings, besproeiingstelsel, hervestiging van hoofveld krieketblad, aanlê van krieketnette en verwante omheining en ander oppervlaktes.
Dorp se tennisbane word deur die skool aangekoop.
14 Mei – Aankoop van nuwe Toyota-bussie.
Opgradering van rekenaarsentrumfasiliteit by skool.
Tweede sentrum met 15 rekenaars vir onderrig van rekenaartik graad 10 tot 12. Oorspronklike rekenaarsentrum word opgradeer met Pentium 4-rekenaars.
Pieter Myburgh word aangewys as die Beste Sportman in die Karoo-streek.
Lieb Liebenberg begin met kitaarlesse aan leerders.
Die rugby afrigterspos word nou ‘n beheerliggaamspos.
SBL-poste styg tot 7 personeellede wat 38% van totale personeelvoorsiening van skool uitmaak.
Interskole: Rugby en Netbal verloor.
Klub 33 word opgradeer: plaveisel.
Fondsinsamelingsprojek deur Klub 33: Allan Donald besoek die skool en laat die kinders met die volgende lewenswysheid: Leef jou droom!
Busgelde van leerders vir sportgeleenthede word geborg deur Klub 33.
Netbal: GW-kleure – Chrisna Venter. Tweede span wen Conroy-liga.
Rugby: o/15 GW-finaal teen Kathu. Hopetown verloor 33-22
Tennis: GW-kleure – Heidi Murray, Anél Badenhorst, Francelle Cloete, Cecile Murray, DP Wiid, Pieter Myburg, Charlene van den Berg.
Rolbal: GW o/25 – Stephan J van Rensburg
Gimnastiek: Cornelius Grobler en Jean André du Toit verower GW-kleure . Louise du Toit verteenwoordig GW op SA’s in Pretoria.
Graad 12 uitslae: 29 leerders skryf die eksamen. Vir die 13de jaar agtereenvolgens behaal die skool ‘n 100% slaagsyfer. Op suiwer akademiese standaard eindig die skool in die 6de plek in die Noord-Kaap. Die vakslaagpersentasie was weer eens ‘n puik 98,3%. 3 Leerders behaal gemiddelde A-simbole, 4 gemiddelde B-simbole, 12 gemiddelde C-simbole, 7 gemiddelde D-simbole terwyl 3 leerders gemiddelde E-simbole behaal. Janine Corria behaal 97% wat haar 16de in die Noord-Kaap plaas, terwyl Johan van Eck en Willem Zwiegers spog met gemiddelde A-simbole.
2004 Verdere ontwikkeling tot rekenaarsentrum: Master Maths, Future Kids en ICDL-kursusse vir leerders en gemeenskap.
Opgradering van seunstoilette.
Begin met onderhandelinge vir vestiging van Pre-Primêr/Graad R by skool.
Rugby bied ‘n glansaand met Frik du Preez as gasspreker aan.
Die FA Venter Biblioteek word omskep na die FA Venter Ouditorium.
Oranjehofkoshuis: ‘n Ywerige koshuiskomitee tesame met die personeel het verskeie projekte geloods om die koshuis op te gradeer, nl. afdakke is gebou vir personeel, die vooraansig is verfraai deur ‘n fontein, die koshuis is herstel en geverf buite-om. ‘n Nuwe warmwaterstelsel is geïnstalleer, die studiesaal is verfraai met blindings nadat dit geverf is, die eetsaal en kombuis is geverf, die dogterskant is geverf, al 4 badkamers is vernuwe met ‘n rustige huislike atmosfeer, nuwe gordyne is gemaak vir die dogters en laerskool seuns se kamers. ‘n Pretpark is opgerig vir die laerskool leerders, ‘n ontspanningslokaal met vingerbord, veerpyltjies en potspel is ingerig, die besproeiingstelsel in die voortuin is uitgebrei en die tuin verfraai, die voorportaal is verfraai. Die koshuis is verder beveilig deur diefwerings, veiligheidshekke en buiteligte.
Bogenoemde projek het ongeveer R237 800 gekos, wat grootliks deur ouers en skenkings gefinansier is.
Personeel: 7 Beheerliggaamposte.
Skoolfonds: R230 per maand vir enkel kind, R210 vir meer as een.
Koshuisgeld: R980 per kwartaal.
Me Babsie du Toit is die nuwe sekretaresse.
Kennisgewingbord voor die openbare biblioteek hou die gemeenskap op hoogte van die skool se aktiwiteite.
Gimnastiek: Louise du Toit is deel van die GW-span wat aan die SA Spele in Oos-Londen deelneem. Die GW-span eindig vierde.
Tennis: Verkies tot Noord-Kaapspan – Cecile Murray, Heidi Murray, Sonnette Coetsee en Adré Badenhorst.
2005
 • Skool heropen met 298 leerders,  14 Departementele onderwys personeel en 5 SBL onderwysers,  1 Sekretaresse, 2 algemene werkers en 10 personeellede by die Koshuis (almal Departementeel). SBL addisionele poste:  algemene werkers en ander 4.
 • Skool en Koshuis begroting R 1,76 miljoen.
 • Departement van Onderwys vereis projekte wat “SAFE SCHOOLS” beginsel sal bevorder.
 • 9 atlete neem deel aan die Griekwaland Wes byeenkoms te Kimberley en behaal gemengde sukses.
 • Skaak spelers presteer goed op interprovinsiale toernooi in Bloemfontein.
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp word as vak tot vakkeuse toegevoeg.
 • Landbouwetenskap word ook oorweeg.
 • Die vakke word buite skoolure privaat aangebied as deel van die vakkeuse.
 • Interskole teen President Steyn, te Bloemfontein, was ‘n groot sukses.
 • Leerders neem deel aan die Wiskunde- en Wetenskap week van SA.
 • Rugby:     0/19 span speel in Kleinskole finaal, te Kimberley, terwyl die O/15 span in die semi-finale uitgeskakel was.
 • Netbal:  1ste span wen 78% van hul wedstryde en die 2de Span wen 74% van hul wedstryde.  Die O/13 span wen 81% van hul wedstryde.
 • Krieket:   die 1ste span is onoorwonne in die liga en wen dié liga gemaklik.
 • Skaak:      5 leerders speel vir Noord Kaap by SA skaak toernooi.
 • Tennis:     4 Leerders behaal Griekwaland Wes kleure.
 • In geheel het 21 leerders in 2005 provinsiale kleure verwerf, wat 7,5% van die skool is.

 Prysuitdeling Hooftoekennings:

Die Riaan en Ena Diedericks-trofee vir beste akademiese prestasie in gr 7:

Michelle Nel

Standard Bank-beker vir mees veelsydige leerder in die Laerskool:

Anelle Badenhorst

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12: Pieter Myburgh

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12: Henco Wiid

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):   Theuns Smit

Ererol graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:   HP Mare en Mari Scheün

EREBAADJIES:

Gerrit Myburgh Krieket

DP Wiid – Tennis

Danie Jacobs                                                Muurbal

Adre’ Badenhorst                                       Tennis

Anelle Badenhorst                                     Tennis

Heidi Murray                                               Tennis

Cecile Murray                                              Tennis

Henco Wiid                                                  Akademie

Pieter Myburgh                                          Atletiek, Rugby, Krieket en Tennis

Matriek uitslae:    100% slaagsyfer (13 de keer); 6 gem A simbole (27,3% van klasgroep); M Dames, T de Hart, L-M Gibson,B Olivier, M Sheun, LT Smit;

Klas gemiddeld – 70,1%;

Matrikulasievrystelling     73,4%;

Die skool eindig eerste in die Pixley Ka Seme streek en 2de in die Noordkaap provinsie.

 2006
 • Skool heropen met 291 leerders,  13 Departementele onderwys personeel en 5 SBL onderwysers,  1 sekretaresse, 2 algemene werkers en 10 personeel by die Koshuis  (almal Departementeel). SBL  addisionele poste:  algemenwerkers en ander 4.
 • Skool en Koshuis begroting R 1,94 miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van  10,21%.
 • Verlening van die akademiese skooldag word geimplimenteer ( 25 minute ekstra).
 • IQMS as personeel prestasie meetinstrument word ingestel om prestasie te beloon.  ‘n 1% Addisionele vergoeding sal betaal word aan die einde van die akademiese jaar aan presterende onderwysers.
 • Oudskolierebond vergadering van ….???
 • IECI besoek gr 12 leerders van die skool vir registrasie as kiesers  –  eerste keer dat so iets plaasvind.
 • Opgradering van paviljoen binne word gedoen.
 • Woolworths bied aankope met persentasie terugbetaling aan skool as deel van hul betrokkenheid by onderrig aan vir kliente.
 • Skool bestuur raak al hoe meer bewus van kinders en ouers met toenemende emosionele behoeftes. SBL oorweeg moontlikhede om voorkomend en ondersteunend in die verband op te tree in die komende jare.
 • RSG:  Wilma Mathee en Anita Visser …(vind asb uit   ……………….?//
 • H/S Hopetown stel mikpunt om vir 20 jaar, ononderbroke, ‘n 100% slaagsyfer te behaal.
 • SBL besoek mnr. Masuabi by streekkantoor De Aar m.b.t. personeelvoorsienning tekorte. Die inkorting van poste plaas ongewone druk op die SBL begroting en swak dienslewering aan veral ou X-model C skole is ‘n toenemende bekommernis.
 • Hernis Pieters word opgeneem in die SA Tennis span.
 • Besondere gr. 1 – 3  konsert word aangebied  …….?
 • Rugby en Netbal toer na Mosselbaai ‘n groot sukses.
 • Top presteerders neem deel aan SA weke of byeenkomste in Atletiek, muurbal, tennis en gholf.
 • Oud student Berelene West vaar baie goed op UOVS.
 • Wet m.b.t. skoolfonds vrystelling en/of gedeeltelike vrystelling begin diep sny in die finansiële verantwoordelikheid van die SBL.
 • Sanlam borg opwindende skaakaand by die skool.
 • GWK betrokkenheid by skole in sy gebied brei wyer uit met groot sukses en meer geleenthede vir veral sport blootstelling in rugby en netbal.
 • Nuwe SBL word verkies met nuwe orde reelings en bepalings.
 • Verskeie leerders word verkies tot die GWK rugby en Netbal spanne wat aan toernooie gaan deelneem.
 • OVK Boeredag word aangebied om skoolfondse te ondersteun.
 • Bemarkings vergaderings vind plaas op verskeie omliggende dorpe wat onder andere Luckhoff en Phillipstown insluit.
 • ICDL word met sukses vir beide leerders en vowassenes aangebied deur die skool.
 • L/Skool leiers doen projek “ Leef jou Droom”.
 • Unisa Musiek Ererol plasing word toegeken aan Naomie De Wet
 • Dissiplinêre optrede teenoor leerder:  SBL vra Departement vir uitsetting.
 • SBL bied lekker sportfees vir almal aan.
 • Rugby: O/19 span speel in Finaal te Kimberley terwyl die O/15 span in die semifinale uitgeskakel was.
 • Netbal:  1ste span wen 78% van hul wedstryde en die 2de Span wen 74% van hul wedstryde. Die O/13 span wen 81% van hul wedstryde.
 • Krieket:  die 1ste span is onoorwonne in die liga en wen die Liga gemaklik.

 

Prysuitdeling Hooftoekennings:

Riaan en Ena Diedericks-troefee vir beste akademiese prestasie in gr 7:

Anelle Badenhorst

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:

Anelle Badenhorst

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Gerrit Myburgh

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Henco Wiid

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):  Pieter Myburgh

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  Pieter Myburgh

EREBAADJIES:

Jan Hendrik Swiegers                                            Tennis

Adré Badenhorst                                                    Tennis

Heidi Murray                                                           Tennis

Sonette Coetsee                                                     Tennis

Francelle Cloete                                                      Tennis

Danie Jacobs                                                            Muurbal

Gerrit Myburgh                                                      Krieket

Gideon Kluge                                                           Atletiek

Henco Wiid                                                              Akademie

Anelle Badenhorst                                                 Netbal  en  Tennis

Pieter Myburgh                                                      Rugby  en Krieket

ELITE TOEKENNING:

PJ Vermeulen                                                          Rugby Internasionale Deelname

Hernus Pieters                                                        Tennis Internasionale Deelname

Matriek uitslae 2006:

100% slaagsyfer ( 14de keer );

64% Matrikulasievrystelling;

1 gem A Simbool (MC Bothma);

Klasgem 64,5%.

Akademiese skool plasing: Tweede in die Pixley Ka Seme distrik.

 2007
 • Skool heropen met 302 leerders,  13 Departementeel onderwys personeel en 6 SBL 5,    1 Sekretaresse, 2 algemene werkers en 10 personeel by die Koshuis  (Almal Departementeel).  SBL  addisionele poste:  algemenwerkers en ander 4.
 • Skool en Koshuis begroting R  2,13miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van  9,72 %.
 • SMS Web komunikasie stelsel word by die skool geimplimenteer.
 • Interskole teen H/S Prieska vind plaas te Hopetown.
 • 18 Junie 2007 SBL en ouers ruk op na Departementele hoofkantoor ween swak dienslewering on veral ontevredenheid oor poste voorsienning aan die skool.
 • ATKV bied werkswinkel “Verskrep jou verhoudings vaardighede” by die skool aan.
 • Gr. 9  Leerders onderneem besondere kultuur toer na Bloemfontein:  “Kamer Musiek Konset  /  Praktiese Danswerkswinkel  /  Kunsgalery  / San Du Plessis teater  /  ATKV Toneel kompetisie word bygewoon”
 • Rugby:  Beide O/19  en  O/15  spanne onoorwonne in streek en wen beide die Provinsiale Bekers in Griekwaland Wes.
 • O/11 krieket span verloor in die finaal van streekwenners.
 • In die GWK rugby spanne speel 22 van die skool se spelers (O/13 en O/15).
 • O/19 A  Netbal wen 83% van hul wedstryde.
 • O/13 A  Netbal wen 100% van hul wedstryde.
 • O/11 A  Netbal wen 73% van hul wedstryde.
 • O/19 Kriekte wen al sy wedstryde.
 • Gr. 1  Rugby wen al sy wedstryde
 • Akademies word die skool beskou as een van die twee Top skole in die Noord Kaap.  Skool met die hoogte volhoubare slaagsyfer (reeds 15 jaar on-onderbroke) asook  die hoogte matrikulasie vrystellings syfer in die Noord Kaap.
 • 13 Oktober  sportfees baie groot sukses.  Sterk Volwasse deelname.
 • 22 Leerders behaal provinsiale kleure
 • Krieket:  H/S  Gerrit Myburg en  L/S  Jan Hendrik Zwiegers behaal provinsiale kleure.
 • Skaak: Leerders in die ouderdomsgroepe  O/8, O/10, O/12 en O/16  verteenwoordig Noord Kaap op SA’s.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

Riaan en Ena Diedericks-troefee vir beste akademiese prestasie in gr 7:   Pieter Zwiegers

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool: Adre’ Badenhorst

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Gerrit myburgh

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Henco Wiid

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):  Henco Wiid

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  DP Wiid

EREBAADJIES:

Anelle Badenhorst                                     Tennis

DP Wiid                                                         Tennis

Jan Hendrik Swiegers                                Tennis

Adre’ Badenhorst                                       Tennis

Hane’ Janse van rensburg                       Tennis

Gideon Kluge                                               Atletiek

Gerrit Myburg                                             Krieket

Lechelle Badenhorst                                  Skaak

DP Wiid                                                         Akademie

Henco Wiid                                                  Akademie

Matriek uitslae 2007:   100% slaagsyfer (15de keer ); 79.2% Matrikulasievrystelling;  5 gem A Simbool: J Fourie; G Kluge; J Swiegers; DP Wiid; H wiid.  Klasgem 69.7%. Skool Akademies as die beste skool in die streek asook in die provinsie benoem.  Henco Wiid is een van die top 20 presteerders in die Noord Kaap ( no. 7).

Departement van Onderwys  ken R 5 000 vir H/S Hopetown toe vir sy prestasie in 2007 as top Akademiese skool in die Noord Kaap. In die Vrystaat ontvang die top skool R 150 000.

 2008
 • Skool heropen met 289 leerders,  13 Departementeel onderwys personeel en 6 SBL onderwysers, 1 sekretaresse, 2 algemene werkers en 10 personeel by die Koshuis (almal Departementeel).  SBL  addisionele poste: algemene werkers en ander – 4.
 • Skool en Koshuis begroting R 2.44 miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van  14,55%.
 • Tennis Leerders opgeneem in die Noord Kaap tennis spanne: O/16  Anel Badenhorst; O/14 Adre’ Badenhorst en O/14  Jan Hendrik Swiegers.
 • Privaat plasing van Jeugwerker by die skool vir die Emosionele versterking en hulp aan leerders word deur SBL goedgekeur. Me. Mariana Nel word in dié pos aangestel.
 • ‘n Eerste vind plaas:  “Skaapkop ete” by die skool. Mnr. Giel Cilliers wys sy slag in dié verband en gou is dit duidelik dat hierdie ‘n gewilde jaarlikse gebeurtenis gaan wees. Die funksies is deel van die fondsinsameling van die gr.11-groep vir die matriekafskeid.  Sowat 60 koppe was voorberei en almal is verkoop.
 • Tannie Bessie du Toit word 101, sy is ons oudtse oudskolier.
 • Dames aand met Elsabe Aldrich was baie leersaam en ‘n groot sukses.
 • Analie  Botes by HSH vir skryfkuns en lekker kuier.
 • Manne aand  met Allen Sutton en Louwrens Conradie laat die manne opruk na die skool.
 • Buitelugtoer na Aasvoëlberg buitelugsentrum te Zastron word baie geniet deur die graad 6 en 7 leerders.
 • Adri Coetzee verteenwoordig die Noord Kaap op die Nasionale Expo.
 • Genotvolle opvoering deur Laerskool leerders:  “Die Groen Kombersie”.
 • Gerrit Myburg word gekies vir die GW Krieket span na die SA Khaya Mojola O/18 week waar hy as die beste bouler benoem word. Hy word ook tot die senior GW plattelandse span verkies.
 • Musiek Unisa Ererol:  Antionette Loubser.
 • Skaak SA:  5 leerders verteenwoordig Noord Kaap vanuit H/S Hopetown.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

Riaan en Ena Diedericks-troefee vir beste akademiese prestasie in gr 7:

Naomi de Wet

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:        Hanno Lotz

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Gerrit Myburgh

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Carel Boshoff

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):  Carel Boshoff

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  Carel Boshoff  en  Albert Strauss

EREBAADJIES:

Kerika  Botha                                               Atletiek

Bennie Jacobs                                              Muurbal

Myburgh Swiegers                                                Tennis en Skaak

Marli Louw                                                   Tennis

Adré Badenhorst                                        Netbal  en  Tennis

Jan Hendrik Swiegers                                Tennis

Anelle Badenhorst                                     Tennis

Gerrit Myburgh                                          Krieket

Carel Boshoff                                               Akademie

Matriek uitslae:

100 % slaag syfer(16 de keer),

75% van klasgroep behaal Matriekulasie vrystelling;

Klasgemiddelde 65,7%;

2 gem A simbole (C Boshoff en A Strauss), beide van hulle eindig onder die top 20 kandidate in die Noordkaap provinsie (Carel 4de en Albert 12de).

 2009
 • Skool heropen met 295 leerders, 13 Departementele onderwys personeel en 6 SBL, 1 sekretaresse, 1 algemene werkers en 10 personeellede by die Koshuis  (almal Departementeel).  SBL addisionele poste: algemenwerkers en ander – 5.
 • Skool en Koshuis begroting R 2.61 miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van  6,9 %.
 • Jeugwerker (me. Mariana Nel) en leerders doen projek “Reik na ‘n droom”  met borg OVK in geel T-Hempies en lekker positiewe gees. Leerders vind die projek baie betekenisvol en was vormend.
 • Larein Botha   ???????????????
 • 3 Mei 2009 bied die skool sy eerste Bokke Ghofdag te Magersfontein Gholf Estate met groot sukses aan.
 • SOS Wildernis buitelug toer weereens lekker en leersaam vir graad 6 en 7  leerders.
 • Gr. 12 leerders staptoer na Tsitsikama saam met mnr. Loubser, nog ‘n teffer en word nou ‘n staande tradisie by die skool.
 • 25 Junie 2009 SBL verkiesing:  Hannes de Wet (voorsitter), Banus Fourie (onder voorsitter), M Roux-Higgs, M Gerrits, H Fourie, Corné Louw, en Sarel Venter word as die ouer komponent verkies.
 • SA Platteland muurbal:  Hano Lotz en Bennie Jacobs. Hano word ook verkies tot die GW Muurbalspan en verower ‘n Silver medalje by SA’s.
 • GW Cravenweek rugby:  Weeden Lee Scheepers word tot die O/16 span verkies.
 • GW Diamante Netbal: O/12  Kaylie Scheepers; )/13 B  Marli Louw; O/15 Julinda Kruger.
 • 9 September was dit tyd vir ‘n lekker konsert/opvoering:  “Los Lappie”.
 • Skaapkop ete word vir die tweede keer aangebied deur die gr.11  en Giel Cilliers. Die gewildheid hiervan is duidelik, die getalle neem sterk toe!
 • Beide die O/19 en O/15 rugby spanne speel in  die Provinsiale finale in Kimberley.
 • H1N1 Virus slaan toe in die gr. 9 klas en dié groep moes weens blootstelling en gesondheidsveiligheid vir ‘n week by die huise bly.  4 Leerders was aanvanklik positief getoets.
 • SBL keur die nuwe formaat vir die Jaarblad goed.
 • Die skoolkoerant die “K’ ranje K’rant” maak sy eerste verskyning in die gemeenskapsformaat.
 • Juan Badenhorst gekies vir GW Platteland krietespan..
 • Skaakspelers na SA’s:  6 leerders verteenwoordig Noord Kaap.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

Riaan en Ena Diedericks-troefee vir beste akademiese prestasie in gr 7:

Leandri Fourie

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:  Hanno Lotz

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Naomi de Wet

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Henda Besselaar

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):  Henda Besselaar

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  Tjaart Zwiegers en Henda Besselaar

 

 

EREBAADJIES:

Alfred Storey                                               Skaak

Jacobus Jacobs                                            Skaak

Mariska Blom                                              Atletiek

Bennie Jacobs                                              Muurbal

Kerika Botha                                                Atletiek en Tennis

Myburgh Swiegers                                                Tennis en Skaak

Hanno Lotz                                                  Muurbal

Lize-Marie Loubser                                    Musiek

Francois Visser                                            Tennis

Matriek uitslae:

100 % slaag syfer(17 de keer),

77,3% van klasgroep behaal Matriekulasie vrystelling;

Klasgemiddelde:  69%;

4 gem A simbole (18,2% van die klas),  (H Besselaar,  M de Villiers,  P Smith,  J-H Viljoen).  Henda Besselaar behaal 9 vak “A”  simbole en behaal die 9de posisie in die top 20 Akademiese kandidate van die Noordkaap provinsie!

Die skool was 1ste in die Pixley Ka Seme streek en 2de in die Noordkaap provinsie.

2010
 • Skool heropen met 284 leerders,  12 Departementeel onderwys personeel en 6 SBL onderwysers, 1 sekretaresse, 1 algemene werker en 10 personeellede by Oranjehof Koshuis (almal Departementeel).

SBL  addisionele poste:  algemenwerkers en ander – 5.

 • Skool en Koshuis begroting R 2,73 miljoen.  Verteenwoordig ‘n groei van   6,3 %.
 • “Lesers is Leiers”, ‘n leesprogram wat op verskeie manier die taalvaardigheid (beide Afrikaans en Engels) kan verbeter, word goedgekeur en aangekoop deur die SBL.  Daar word voorsienning vir ten minste 2 periodes per siklus gemaak onder toesig en ondersteuning van ‘n onderwyser.  Dié program voorsien terugvoer en evaluasie m.b.t. onder andere leesspoed, woordherkenning, spelling ens.
 • Arbeidsonrus raak die Onderwys in SA:  intensiewe stakings deur Onderwysunies vir beter besoldigings voordele vind plaas.  Ook by die SAOU (meeste personeel by die skool is lid van dié unie) was daar gedwonge wegbly aksies.  HS Hopetown voorkom benadeling van leerders deur die instelling van middagklasse om verlore onderrig tyd te herwin.
 • OVK borg Fase B van die besproeiingstelsel sodat die B-Rugby veld nou ook outmatiese besproeiing sal hê.
 • Opvoering :  “Gestewelde kat” wys weereens die tradisie van H/S Hopetown se kinders en hul passie vir die kultuur komponent.
 • 5 Leerders word opgeneem in die GW H/S Rugy vir verskillende weke in SA.
 • 4 Leerders speel vir GW Tennis by amptelike SA weke.
 • 3 Leerders opgeneem in GW Muurbal spanne.
 • 17  Junie Groot LS Sportdag word op Hopetown aangebied.
 • Jaarlikse Kermis van leerders onder beheer van die Matriekraad is ‘n groot sukses en fondse vir klasuitstappies word so ingesamel.
 • 1 Mei nogmaals ‘n baie suksesvolle Gholfdag te Magersfontein Gholf Estate. Hierdie bokkedag trek spelers vanuit alle oorde in die platteland.
 • 8 Mei  suksesvolle “Skaapkop en Skaapstert ete”.  Meer as 120 koppe word opgedien. Tog was daar ook darem ‘n ander keuse op die spyskaart aangebied aan persone wat nie so dapper was om hul kos “in die oë te kyk”nie!
 • 11 Mei Lewendige en genotvolle “Talentaand” word aangebied en die kinders leef hul talente met passie uit.
 • Matriekraad doen jaarlikse uitreik/omgee projek met Silwerhof (ouetehuis).
 • 16 Oktober SBL Sportkomitee bied lekker Sportfees vir almal aan.
 • 22 Oktober:  Agri Oranje Landbou Unie hou suksesvolle Landbou Expo met borge by die skool.
 • Skaaktoernooi met meer as 100 spelers word aangebied deur die skaakouer komitee by Oramjehof Koshuis.
 • Netbal:  2de span onoorwonne vir die seisoen.
 • Rugby:  1ste span verloor in die finaal in die Noordkaap provinsie op GWK Park te Kimberley.
 • Op 11 Mei het die rektor, van die Universiteit van die Oranje Vrystaat, prof. Jonathan Jansen, die skool saam met ‘n groep akademici besoek.  Prof. Jansen en bemarkers het die leerders toegespreek.
 • “Jeug Vir Jesus “  projek vind op 17 en 18 September plaas. Die skool betrek die volle gemeenskap (Boereverenigings, besighede ens.  asook Kerke). Dr. De Klerk-Luttig van Stellenbosch bied die verkillende sessies aan. Die onderwerp was “Bou van bates by kinders”  –  fokus op die 40 bates wat belangrik is vir kinders en hul ontwikkeling.  Hierdie was ‘n besondere leersame aktiwiteit veral in die veranderde tyd.
 • Seuns en volwasse mans woon die “Migthy men” saamtrek van Angus Buchan by.
 • Gr. 12 leerders geniet hul jaarliks staptoer.
 • SA Atletiek: Kerika Botha behaal besondere prestasie deur goue medaljes vir beide die 100m en 200m vir Dogters O/13 te wen!  Mariska Blom behaal ‘n 9de plek in die hoogspring vir dogters O/12 en Charlie Louw ‘n 10de plak in die verspring vir seuns O/10!
 • Swem afrigtingskursus word geborg deur HOPETOWN Ondersteunersklub.
 • 3 Leerders opgeneem in Noord Kaap Skaakspan.
 • 3 Leerders verkies tot GW L/S Krieketspan.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

Riaan en Ena Diedericks-troefee vir beste akademiese prestasie in gr 7:   Jané Lotz

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:   Kerika Botha

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Francois Visser

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Michelle Nel

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):  Michelle Nel

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  JF Besselaar

EREBAADJIES:

Amy Storey                                      Skaak

Charlie Louw                                   Tennis

Alfred Storey                                   Skaak

Mariska Blom                                  Atletiek

Christopher Storey                                    Skaak

Bennie Jacobs                                  Muurbal

Myburgh Swiegers                                    Tennis

Kerika Botha                                    Atletiek  en Tennis

Hanno Lotz                                      Muurbal

Weeden-Lee Scheepers                Rugby

Julinda Kruger                                 Netbal

Francois Visser                                Tennis

ERE-TOEKENNIG:

Kerika Botha                                    Uitnemende prestasie SA Atletiek byeenkoms:

Goue medaljes 100m en 200m  D o/13.

Matriek uitslae:

100 % slaag syfer(18 de keer),

86,96% van klasgroep behaal Matriekulasie vrystelling;

Klasgemiddeld:       69,5%;

2 gem A simbole,  (EL Lotter  en Michelle Nel).

Die skool behaal die 2de plek in die Pixley Ka Seme streek.

2011
 • Skool heropen met 292 leerders, 12 Departementele onderwys personeel en 6 SBL onderwysers, 1 sekretaresse, 1 algemene werker en 10 personeellede by die Koshuis  (almal Departementeel).  SBL addisionele poste:  algemene werkers en ander – 5.
 • Skool en Koshuis begroting R 2.94 miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van 7,56  %.
 • 3/5 Jaar beplanning gefasiliteer deur mnr. Sarel de Wet vind plaas.
 • 28 en 29 April 2011 word as vakansiedae vir skool toegestaan rondom vaste vakansie dae.  2 Addisionele dae sal ingewerk word om die verlore tyd in te haal.
 • Departement voorsien ekstra pos om huidige gr.8 klas in 2 seksies te verdeel.
 • Netbal kursus aangebied deur Elsje Jordaan (SA Speelster) 11/12 Maart te HSH.
 • 7 Mei Jaarlikse Gholfdag te Magersfontein trek meer as 120 inskrywings.
 • Enandé Fourie en Mariska Blom word verkies tot die GW Atletiekspan.
 • IK Toetsing vir leerders  gr. 7 -11 vind plaas.
 • Departement dwing skole om die SA SAMS sagteware program vir akademiese administrasie te gebruik. Ongelukkig het die program nog baie foute in.
 • 16 April Noord Kaap Skaaktoernooi word plaaslik aangebied.
 • Gr. 12 Outeniqwa Staptoer ‘n groot en lekker sukses.
 • Marilene Crouch verteenwoordig GW Diamante (Provinsiale) span by SA’s.
 • Attie Botha, Phillip Janse van Vuuren, Juan Wiid en Ruan Wiid word verkies tot Noord Kaap Skaakspan.
 • Me. Mariana Nel (Jeugwerker) en 10 leerders woon die Nasionale VCSV –kamp te Deo-Gloria by.
 • Laerskool Rugby en Netbal word nou in die Kimberley liga ingeskryf.
 • 20 Mei leerders neem deel aan die Nasionale Rapportryers se Bybelvasvra.
 • 17 Mei  Gretha Wiid bekende “Ouerskap en verhoudingskenner “ besoek ons en gesels met kinders en ouers.
 • Gr. 11 Besigheidstudies klas bied suksesvolle markdag aan.
 • Skool koop nuwe  23 Sitplek Mercedes bus aan. GWK dra borgskap tot die kostes by. Die aankoopprys was R 393 000.  Beide die ou Mercedes en Coaster busse word verkoop.
 • Suksesvolle Redenaars aand word op 20 Julie aangebied.
 • 4 Mei 2011 behaal H/S Hopetown nog ‘n besondere prestasie toe hy die Nasionale Natuurwetenskappe Olimpiade van SA wen met Westville Boys High en Hoërskool Menlopark ‘n kortkop agter.  Willie Tuck eindig 2de in SA met ‘n puik prestasie van 90%.
 • Hano Lotz verteenwoordig GW weereens by SA Muurbal toernooi.
 • Marlouise le Roux word verkies tot die Noord Kaap ruiterkuns span.
 • Julinda Kruger en Kaylie Scheepers speel netball vir GW by SA Toernooi in Rustenburg.
 • Weeden-Lee Scheepers verkies tot GW O/16 span.
 • Crearé besoek skool en leerders geniet die groep baie.
 • Personeelkonsert was groot sukses waartydens verskeie verborge talente ontbloot was.
 • Skaapkopete nog groter in 2011.
 • Marlouise Le Roux  neem op 6 Augustus deel aan die SA Skole Dresseer kampioenskappe te Kyalami. Sy wen ‘n goue medalje in die Dresseertoets – prelim 4.
 • O/15 rugby span speel in die Finale te GWK Park in Kimberley.
 • Attie Botha; Phillip Janse van Vuuren en Juan Wiid opgeneem in die Noord Kaap Skaakspan.
 • Mnr. JPR Du PLessis (oom Dup) bied atletiek afrigtingskliniek op Hopetown aan.
 • Juan Badenhorst opgeneem in die GW Plattelandse krieketspan terwyl Gladwin Nieuwenhuis vir die O/13 GW span gekies is.
 • Mev Annemaré Badenhorst (gr. 3)  gaan na 18 jaar diens by die skool groet en aftree.  Haar man, mnr. James Badenhorst (SBL-onderwyser) lê ook die tuig neer.
 • Landbou Expo wat weereens groot sukses is word by die skool aangebied.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

Riaan en Ena Diedericks-troefee vir beste akademiese prestasie in) gr 7:  Mariet Cilliers

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:    Mariska Blom

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Jané Lotz

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Pieter Zwiegers

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):   Antonie Botes

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  Elrisa Wiid

EREBAADJIES:

Attie Botha                                       Skaak

Amy Storey                                      Skaak

Charlie Louw                                   Tennis

Alfred Storey                                   Skaak

Mariska Blom                                  Atletiek

Christopher  Storey                       Skaak

Ruan Wiid                                         Skaak

Gladwin Nieuwenhuizen              Krieket

Kaylie Scheepers                            Netbal

Keanan Pedro                                 Krieket

Jané Lotz                                           Muurbal

Hanno Lotz                                      Muurbal

Weeden-Lee Scheepers                Rugby

Naomi de Wet                                 Musiek

Julinda Kruger                                 Netbal

Juan Badenhorst                            Krieket

Matriek uitslae:

100 % slaag syfer(19 de keer),

93,75% van klasgroep behaal Matriekulasie vrystelling;

Klasgemiddeld:  68,8%;

1 gem A simbole,  (A Botes).

Die skool eindig 2de in die Pixley Ka Seme streek.

2012 Skool heropen met 287 leerders, 11  Departementele onderwyspersoneel en 7 SBL onderwysers,  1 Sekretaresse, 1 algemene werkers en 10 personeel by die Koshuis  (Almal Departementeel).  SBL  addisionele poste: algemenwerkers en ander 6.

Skool en Koshuis begroting R 3.09 miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van  11.12 %.

Swemgala en Kleure atletiek vind reeds vroeg in die jaar met lekker gees plaas.

20 Ton “Challenge, Puricare International” projek skop in die distrik af met H/S Hopetown die begunstigde.

Departement Geondheid loods Immunisasie veldtog via skole vir kinders vanaf 18 maande tot 71 maande ouderdom.

Klub 33 algemene jaarvergadering vind plaas op 28 Februarie 2012.

Redenaarsaand verras ons met puik toesprake en beredening.  45 Leerders neem deel.

5 Maart  word die ATLKV Jeugtak by die skool gestig. Mev A Potgieter van Bloemfontein sal die tak behulpsaam wees.

Skok tref die skool en gemeenskap met die afsterwe van een van ons geliefde leerders in gr. 5, Gerrit de Beer, op 20 Maart 2012.

SBL verkiesing vind plaas en die ouer komponent is as volg:  J Booyse; H de Wet; L Botha; J Ferreira; C  Louw; S Venter en R Wiid.

Eerste Netbalspan toer na Mosselbaai.

Mariska Blom en Charlie Louw opgeneem in GW Atletiekspan na SA’s.

Hanno Lotz weereens opgeneem in die GW Muurbal span.

Tennis: L Cronje’, J-D Havenga, W Havenga en J Jansen opgeneem in die GW Span wat aan die interpro toernooi te Paarl gaan deelneem.

Gr. 12 Staptoer net te lekker sê die leerders.

Myburg Vermeulen die nuwe Klub 33 voorsitter.

Jaarlikse Bokke Gholfdag te Magersfontein word weereens goed ondersteun.

Die omheiningsprojek by die skool ten bedra van R 658 000 nader sy einde en is duidelik ‘n groot pluspunt vir die skoolbeheer en veiligheid. Die Department van Onderwys word bedank vir hul ruim bydrae in die verband.

Oranjerivier Kano Marathon vind plaas vanuit H/S Hopetown  (koshuis).

Sportfees van die SBL vind plaas.

Skaapkopete 25 Augustus  haal die 140 merk vir koppe verkoop.

Anthonie Bougas en sy kamera span besoek H/S Hopetown vir ‘n opname vir die realiteits program “Kruiskyk”.

Interskole teen Middelburg vind op 28 Julie plaas.

Leerders verkies tot provinsiale spanne:  Netbal – O/13  Robin-Lee Adonis en O/18 Julinda Kruger.   Tennis – Willikus Badenhorst; Charlie Louw en Sure’ Botes.  Rugby – Bennie Jacobs, Hannes de Wet, Stephan Louw en Kenwin Crouch.

Muurbal – Hanno Lotz en Jane’ Lotz.

ATKV Jeugtak – mev. Heydenrych en Lize-Marie’ Loubser verteenwoordig skool by die ATKV jaarvergadering te Buffelspoort.

TOY STORY – Konsert word oor 3 dae aangebied met groot sukses.

Manne Aand met Carel Du PLessis ‘n reuse sukses.

Nog ‘n grote vir Hoërskool Hopetown toe hul die Nasionale Bio-Science Natuurwetenskap Olimpiade vir die  2de agtereenvolgende jaar wen. Paul Roos Gimnasium en Westering High School was 2de en 3de.

Creare’ kuier weereens by ons.

Noord Kaap skaak toernooi   3 en 4 Augustus groot sukses en baie leersaam.

Hip2B²  H/S Hopetown wen die Provinsiale Streekskompetisie.

Landbou Expo vind op 25 en 26 Oktober 2012 plaas.

Hoofleiers woon ATKV Hoofleier seminar te Goudini Spa by.

Attie Botha, Phillip Janse van Vuuren en Juan Wiid verteenwoordig Noord Kaap in skaak by SA’s.

Krieket:  Keanan Pedro gekies vir die O/15 GW PLattelandse span terwyl Willikus Badenhorst en Jayton Pedro in GW laerskoolspanne opgeneem is.

Gimkana:  Marisk Blom  en Lize-Marie Wiid sal vir die Vrystaat span deelneem aan SA Gimkana toernooi te Betlehem.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

ALB Abattior-wisseltroefee vir Laerskool sportdogter :      Robin-Lee Adonis

Willem en Annalee Zwiegers-wisseltroefee vir Laerskool sportseun:  Charlie Louw

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:  Urbanus Botha

Du Toit-wisseltroefee vir Hoërskool sportdogter:  Sure’ Botes

Bosch-wisseltroefee vir Hoërskool sportseun:          Juan Badenhorst

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Jane’ Lotz

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Christelle van Onselen

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):  Piet Zwiegers

Ererol Graad 12:  Toegeken aan gr. 12 seun en/of dogter op grond van prestasie op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied:  Pieter Zwiegers

EREBAADJIES:

Attie Botha                                       Skaak

Phillip Janse van Vuuren              Skaak

Juan Wiid                                          Skaak

Charlie Louw                                   Tennis

Mariska Blom                                  Atletiek

Jane’ Lotz                                         Muurbal

Hanno Lotz                                      Muurbal

Julinda Kruger                                 Netbal

Juan Badenhorst                            Krieket

Pieter Zwiegers                               Akademie

Matriek uitslae:  100 % slaag syfer(20 st keer), 73.9  % van klasgroep behaal Matriekulasie vrystelling; Klasgemiddelde 64,3  %; 1  gem A simbole,  (P Zwiegers).

2013 Skool heropen met 289  leerders,  10 Departementele onderwyspersoneel en  7 SBL onderwysers,  1 Sekretaresse, 1 algemene werkers en 9 personeel by die Koshuis  (Almal Departementeel).  SBL  addisionele poste: algemenwerkers en ander 6.

Skool en Koshuis begroting R 3.46 miljoen. Verteenwoordig ‘n groei van   12.01 %.

Swemgala en Kleure atletiek afgehandel teen einde Januarie 2013.  Groot sukses en baie lekker  vir deelnemers.

H/S Hopetown bied  die (Atletiek) Dorpsbyeenkoms  en Thembelihle byeenkoms op Hopetown aan. Dit bring baie verantwoordelikhede na die skool asook SBL. Die byeenkomste was ‘n groot sukses en die aanbiedding van ‘n puik standard. Baie geluk aan almal.

Departement Onderwys vra H/S Hopetown om die Pixley Ka Seme Atletiekbyeenkoms plaaslik aan te bied. Die byeenkoms wat oor die afgelope paar jare sterk kwaliteitsreaksie ontlont het word geskuif weens bestuurs en kwaliteits kontrole.  Op  15 Februare vind die byeenkoms te HSH plaas.  Groep 5 wat tans besig is om die pad te herbou tussen Hopetown en Strydenburg was van groot hulp om die baan te hervul en voor te berei, veral so tuusen al die reën deur.  Die byeenkoms(die ou De Aar byeenkoms) verloop besonder goed en atlete presteer baie goed met verdienstelike tye. Alle rolspeler was wenners.

Gr. 6 en 7 leerders geniet hul SOS skool toer na “Die Wildernis” net buite Villiersdorp (4/5 Mei).

ATKV Safari-ete   Leerders op die toer en kuier baie lekker, onder andere by die Ou Brug (Besondere Besienswaardigheid)  en geniet hul spesiale ete.

20 April jarlikse Gholfdag te magersfontein.

11 Mei Oranjerivier Kano Marathon.

Talentaand  9 Mei  Baie talente tot groot vermaak van die toeskouers asook ter ere van ons Hemelse Vader.

Twee Tennisbane word herseël teen ‘n koste van R 59 600.

Sportdag   (4 Mei 2013) te HSH lewer goeie en strawwe kompetisie vir deelnemende skole.  ‘n Voldag beloon all deelnemers se vrawagtinge.

Mnr. Anchel (Klonkie) Wiid word gekontrakteur deur SBL vir hulp met tennisafrigting.

Junie 2013:  FAIRLADY TO 25 Skole in SA.  Hoërskool Hopetown is slegs een van twee skole uit die Noord Kaap wat na evaluasie volgens hul kriteria lid is van die TOP 25 skole in SA.  H/S Duineveld in Upington is die ander een. Hierdie is net nog ‘n erkenning vir die skool se standaarde en kwaliteite. Dit is ‘n voorreg vir ons as plattelandse skool om gereken te word onder die uitgelese groep skole.

Creare’ besoek weer HSH  vanaf  3 tot 17 Augustus.

Tennis:  Sure’ Botes; Hanno Lotz; Lieb du Raan; Johan Jansen en Luan Murry word verkies tot die Noord Kaap tennis span.

Rugby: Weeden-Lee Scheepers is verkies tot die O/18 GW Akademiespan.

Netbal: Semone’ Le Roux ; Robin-Lee Adonis en Kaylie Scheepers verkies tot Noord Kaap Netbal spanne.

Muurbal: Jane’ en Hanno Lotz opgeneem in die SA Plattelandse span wat aan SA’s gaan deelneem.

Interskole teen Middelburg (tuis) vind op 27 Julie 2013 plaas. CAP aand en GROOT BRAG vol passie en lekker gees by die kinders en ouers.

Hoërskool Prieska moes weens redes buite hul beheer onttrek van die Interskole tussen ons en hulle. Die instelling sal verseker in 2014 weer plaasvind en wel op Hopetown.

Die grondslagfase (me. Klok en ander) ontwikkel saam met ouers die daarstelling van ‘n speelparkie vir die fase.  Die speelparkie   “Die tuin van Eden” word op 4 September geopen. Die kinders  (gr. 1 – 4) geniet hul daarin. Baie dankie vir almal betrokke.

SBL en skoolbestuur woon sinvolle FEDSAS werkswinkel oor waardegedrewe skole by in Kimberley. Manie Botha en Jaco Deacon het namens FEDSAS dit met groot sukses aangebied. Hiedie werkswinkel is nou verbonde aan die Dr. De Klerk Luttig aanbiedding van “Bou van waardes in ons kinders”.

Skool betrokke by die projek  “Hou jou dorp skoon” en herwinbare ingesteldheid.

23/24 Augustus  Oom Dup bied weereens ‘n suksesvolle Atletiekafrigtingskliniek plaaslik aan.

Clem Santer besoek Hopetown (Agri Noord Kaap) en spreek leerders toe.

“Six A  Side Krieket” dag aangebied ‘n groot sukses.

Jaarlikse skaapkopete (130 koppe) trek weereens “eters” van ver en goeie geld word gegenereer vir die graad 10‘s en hul matrikafskeid jaar in 2014.

Baie van die skool se leerders neem weereens deel aan die Plesier Perderit oor  25 km tussen plase deur rondom die dorp.

Sportfees   19 Oktober met baie aktiwiteite – skyfskiet; netball; volwasse krieket; “musical cycles”; eier resies potjiekoskompetisie en nog vele laat alle ou spiere weer werk en bult !!!

Mev. R Botha bied klavier en kitaar klasse by die skool aan.

SBL en Kohin onderhandel vir plasing van Jeugwerker vir 2014 by die skool.

Prysuitdeling Hooftoekennings:

ALB Abattior-wisseltroefee vir Laerskool sportdogter :      Simone’ Le Roux

Willem en Annalee Zwiegers-wisseltroefee vir Laerskool sportseun: Charlie Louw

Standard Bank-beker vir mees veesydige leerder in die Laerskool:  Luan Murry

Du Toit-wisseltroefee vir Hoërskool sportdogter:   Sure’ Bots

Bosch-wisseltroefee vir Hoërskool sportseun:   Hanno Lotz

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerder in die Hoërskool gr. 8 – 12:           Jane’ Lotz

JC van der Walt-troefee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerder in gr. 10 – 12:           Jane’ Lotz

Dux Leerder (gr.12)  – Glo en Oorwin Beker, ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 – 12 (met minimum van 50%per vak):   Christelle van Onselen

EREBAADJIES:

Charlie Louw                                   Atletiek en Tennis

Mariska Blom                                  Atletiek

Keanan Pedro                                 Krieket

Sure’ Botes                                       Muurbal  en  Tennis

Hanno Lotz                                      Muurbal  en Tennis

Jane’ Lotz                                         Muurbal

Robin-Lee Adonis                           Netbal

Kaylie Scheepers                            Netbal

Christopher   Storey                      Skaak

Weeden-Lee Scheepers                Rugby

Attie Botha                                       Skaak

Phillip Janse van Vuuren              Skaak

Juan Wiid                                          Skaak

Willikus badenhorst                      Tennis

Johan Jansen                                   Tennis

Luan Murry                                      Tennis

Dewald van Heerden                    Akademie

Christelle van ONselen                  Akademie

Matriek uitslae:  100 % slaag syfer(21st  keer),  100 % van klasgroep behaal Matriekulasie vrystelling; Klasgemiddelde 70,6  %;  2 gem A simbole,  (D van  Heerden   (6 vak “A“ simbole) en C van Onselen).

2014
Die Ererol toekenning word jaarliks vanaf 1979 gedoen aan matriek leerders wat aan spesifieke kriteria voldoen .  Dit word  toegeken aan een gr 12-seun en een gr 12-dogter op grond van prestasies in akademie, kultuur, sport en leierskap.

JAAR SEUNS DOGTERS
1979 Jacobus S. de Wet Irma Nel
1980 Johannes U. Badenhorst Milda van der Merwe
1981 Paul P. du Toit Cecilia Wiid
1982 Johan Krogscheepers Johannes E.S. Marx
1983 Martha C. Badenhorst
1984 Tjaart van der Walt Ann C. Krogscheepers
1985 Francois G.J. Wiid
1986
1987 Regina C. Botma
1988 Gertruida Badenhorst
1989 J. Vermeulen Anita Strauss
1990 Anton E. du Toit M.E. Badenhorst
1991
1992 R. Neveling M. Badenhorst
1993 A. Neveling L. Victor
1994 M. Brits
1995
1996 J. Neveling A. Vorster
1997 G. Niesing D. Visser
1998 Johan Botha
1999 Melt Brits N. Niesing
2000 D. Scholtz M. van den Berg
2001 SO Vermeulen E. Kluge
2002 E. Vermeulen R. Kotzé
2003 J. van Eck J. Correia
2004 S. Janse van Rensburg Elzaan Strydom
2005 HP Maré Mari Scheün
2006 Pieter Myburgh
2007 DP Wiid
2008 Carel Boshoff
Albert Strauss
2009 Tjaart Zwiegers Henda Besselaar
2010 JF Besselaar
2011 Elrisa Wiid
2012 Pieter Zwiegers
2013
HOOFSEUNS EN HOOFDOGTERS

LAERSKOOL

Gedurende 1984 is besluit om die amp van hoofseun en hoofdogter ook in die laerskool in gebruik te neem. Sedertdien was die volgende persone verkies.

JAAR SEUNS DOGTERS
1984 André Vermeulen Anette Burger
1985 Anton du Toit Angeli Higgs
1986 Wikus du Toit; Christel Sutherland
1987 Arthur Victor; Ané du Toit
1988 André Coetzee Lize Victor
1989 Roelof Burger; Anél Joubert
1990 Arno van Niekerk Ilse van der Merwe
1991 Alex Gordon; Germé van Niekerk
1992 Johannes Fourie; Hesta du Plessis
1993 Arthur Torr; Talitha Janse van Rensburg
1994 Melt Bris Nicolette van der Merwe
1995 Llewellyn du Toit Magna van den Berg
1996 Okkie Vermeulen Elschen Kluge
1997 Edward Vermeulen Elise Vermeulen
1998 Hannes Besselaar Sané Besselaar
1999 AC du Toit Andrea Ferreira
2000 Christie Vermeulen Tertia de Hart
2001 Waltie Vermeulen Sarah du Plessis
2002 Henco Wiid; Neniné Wiid
2003 Joël le Roux Alicia Cloete
2004 Danie Jacobs Louise du Toit
2005 Pieter Osborne Michelle Nel
2006 Pieter le Roux Anelle Badenhorst
2007 Pieter Zwiegers Madeleine Dames
2008 Charl Botha Adré Badenhorst
2009 Willie Tuck Liandri Fourie
2010 Van Zyl Cilliers Kerike Botha
2011 Allan Buchanan-Clarke Enandé Fourie
2012 Urbanus Botha Liza de Wet
2013 Luan Murray Marisa de Wet
2014 Tertius de Wet Jolize Jansen

HOËRSKOOL HOPETOWN

Gedurende 1962 is besluit om die amp van hoofseun en hoofdogter in gebruik te neem. Sedertdien was die volgende persone verkies.

JAAR SEUNS DOGTERS
1962 Erie Reynhardt; Ida Jansen (nou Claassen)
1963 Jannie Jansen WSM de Jager
1964 George Ross Brenda van Niekerk
1965 Francois Hattingh CF Wiid
1966 Danie Brits Marthie Hattingh
1967 Gerhard Stander; Lettie du Raan
1968 Gerhard Langeveldt Laura Yeats
1969 Johan Badenhorst; Marianna v.d.Berg (Badenhorst)
1970 Willie Ludick Lynette v.d. Walt
1971 Riaan van Eck Wilma v.d. Westhuizen (Pretorius)
1972 Roelof Wiid; Theresa Maas
1973 Charl Stander Mariaan van Heerden
1974 André Cronje; Elsje Wiid (Strydom)
1975 Waltie Vermeulen René du Toit
1976 Etienne Mathewson Marlen Bothma
1977 Gawie du Toit Stella Louw
1978 Nelius du Toit Ansu van Eck
1979 Koos de Wet Irma Nel (Botha)
1980 Pieter Stander; Milda van der Merwe
1981 Paul du Toit; Melinda Vermeulen
1982 Christoff Krogscheepers Sonet Marx
1983 Christie Engelbrecht; Martenel Badenhorst
1984 DC Lourens Christene Krogscheepers
1985 Frans Wiid Annelene Badenhorst
1986 Juan Vermeulen Magda du Toit
1987 Marthinus J.V. Rensburg Regina Bothma
1988 Jacques Fourie; Ronél Badenhorst
1989 Jacobus Vermeulen Anita Strauss
1990 Anton E du Toit Margaretha E Badenhorst
1991 Gert van Wyk Beulah Blumenthal
1992 Retief Neveling Jomarie van der Walt
1993 Arno Neveling; Lize Victor
1994 Izak G Zwiegers Monica Brits
1995 Arno van Niekerk Zelna Scholtz
1996 Munnik Botha; Adri Vorster
1997 Louis Vermeulen Leandri van Zyl
1998 Arthur Torr; Liezle du Toit
1999 Wouter Schutte Nicolette van der Merwe
2000 Llewellyn du Toit; Ronel Vermeulen
2001 Stephanus O Vermeulen Susanna J (Sanja) Schutte
2002 Edward R Vermeulen Rozán Kotze
2003 Willem Zwiegers Janine Correia
2004 AC du Toit Elzaan Strydom
2005 Janus Henning Mari Sheün
2006 Johan Meintjes Lize-Marie Viljoen
2007 Henco Wiid Melissa Badenhorst
2008 Gerrit Myburgh Melanie Wessels
2009 Tjaart Zwiegers Madelé de Villiers
2010 Ru-El de Wet Chiné Crouch
2011 Antonie Botes Elrisa de Wet
2012 Pieter Zwiegers Sarita Visagie
2013 Gerhard Visagie Christelle van Onselen
2014 Hanno Lotz Suré Botes
VOORSITTERS VAN SKOOLKOMITEES/BEHEERRADE

Tydperk Naam
1926 – 1937 Ds. W.J. Theron
1937 –1946 Ds. C.C. Kritzinger
1947 – 1951 Ds. Z. B. Badenhorst
1952 – 1960 Mnr. J.J. de Jager
1960 – 1963 Ds. J.J. Badenhorst
1964 – 1964; Mnr. N. J. Jansen
1964 – 1969 Ds. I. L. Vos
1970 – 1971; Mnr. S. O. Vermeulen
1971 – 1974; Ds. A. J. van Zyl
1974 – 1978 Mnr. N. L. du toit
1978 – 1985 Mnr. R. E. Wiid
1985 – 1992 Mnr. J. C. van der Walt
1992 – 1997 Mnr. B van der Berg
1997 – 2000 Mnr. A. L. Badenhorst
2000 – 2003 Me. E. C. Niesing
2003  – 2006 AL Badenhorst
2007 – 2008 Josef Pelster
2009 – Hede Hannes de Wet
SKOOLHOOFDE

Tydperk Naam
1854 Gert Steenkamp
18 Stephanus du Toit
1868 Mnr Andreas
1871 Mnr. T. Chrisnal
1872 Mnr. J. L. Scrutton
1874 Mnr. J. Patridge
1875 Mnr. M.S.A. Looney
1876 Mnr. D. F. Berrangé
1877 Mnr. W Morris
1883 Mnr. F. O. Crots
1885 Mnr. T. Golightly
1890 Mnr. Meyers
1891 Mnr H.J. Stroebel
1901 Mnr. P. W. de Villiers
1902 Mnr. C. Leipoldt
1902 – 1904 Mnr. G Cochrane
1904 – 1904 Mnr. J. Lakey
1904 – 1908 Mnr. A. E. Keet
1908 – 1909 Mnr. T Anderson
1909 – 1913 Mnr. S. G. E. Rosenow
1913 – 1917 Mnr. J. M. Keurnuisch
1917 – 1922 Mnr. O. F. Kerby
1923 – 1934 Mnr. P. J. Nel
1935 – 1961 Mnr N. G. Maritz
1962 – 1970 Mnr. A. van Wyk
1970 – 1973 Mnr. A. H. Potgieter
1973 – 1974 Dr. J. C. Heubsch
1974 – 1983 Mnr. P. E. Marx
1983 – 1985 Mnr. A. Bestbier
1986 – 1990 Mnr. C. H. Coetzee
1991 – 1996 Mnr. D. Wilke
1996 – 1999 Mnr. A. Wiid
1999 – hede Mnr. M. C. Smit

ONS LEEF | ONS SPEEL | ONS WERK